Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/1/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/1/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/1/2019)

 Nguồn: CSDL AgroMonitor