Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/6/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/6/2019)

 

Nguồn: CSDL AgroMonitor