Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/12/2018)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/12/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/12/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor