Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/7/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/7/2019)

Nguồn: CSDL AgroMonitor