Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/4/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/4/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 24/4/2019)

Nguồn: CSDL AgroMonitor