Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 9/7/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 9/7/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 9/7/2019)

Nguồn: CSDL AgroMonitor