Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 4/12/2018)
 

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 4/12/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 4/12/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor