Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2018- Lợi nhuận tăng do chi phí giảm
 

Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2018- Lợi nhuận tăng do chi phí giảm

Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2018

Nguồn: Longzhong