Bang Kerala (Ấn Độ) lập công ty có vốn nhà nước để hỗ trợ giá cao su