Bảng giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 10/5
 

Bảng giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 10/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/5

Ngày 9/5

Thay đổi

SVR 3L       

34100

34300

-200

SVR 20

29500

29700

-200

SVR 10

30300

30500

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/5

Ngày 9/5

Thay đổi

SVR 5

31600

31800

-200

SVR L

34400

34600

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/5

Ngày 9/5

Thay đổi

RSS1

32700          

32900          

-200

RSS3

32200

32400

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo