Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9583/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 12093/VPCP-NN ngày 13/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12093/VPCP-NN ngày 13/11/2017 của Văn phòng Chính phủ; triển khai có hiệu quả theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn nạn sản xuất, kinh doanh phân bón giả trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón.

Báo Đak Lak

Tin tham khảo