2018, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


2018, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng

Năm 2017, tất cả các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận DCM đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch do nguồn cung cấp khí ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ vượt kế hoạch đề ra.

Tin từ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - mã CK: DCM) cho biết, trong năm 2017, sản lượng sản xuất urê quy đổi của Công ty mẹ PVCFC ước đạt 847.730 tấn, hoàn thành 113% kế hoạch năm và bằng 105% so với năm 2016.

Sản lượng tiêu thụ urê quy đổi ước đạt 864.160 tấn, hoàn thành 115% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2016.

Tổng doanh thu của Công ty mẹ PVCFC ước đạt 5.884 tỷ đồng, tương đương với năm 2016 và hoàn thành  111% kế hoạch năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 668,99 tỷ đồng  (với giá khí là 1,944 USD/Tr.BTU), hoàn thành 100,5% kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2016.

Tất cả các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận PVCFC đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch do nguồn cung cấp khí ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng so với năm 2017 với các chỉ số cụ thể như sau:

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty mẹ PVCFC

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

5.446,16

2

Tổng chi phí

Tỷ đồng

4.762,97

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

683,19

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

649,17

5

Tỷ lệ chia cổ tức

%

9%

 

 

ĐTCK 

Tin tham khảo