Tàu cập cảng Sài Gòn 5 tháng đầu năm 2018 ăn hàng
 

Tàu cập cảng Sài Gòn 5 tháng đầu năm 2018 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 5 tháng đầu năm 2018 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

108,861

16-31/1

90,950

2

1-15/2

73,250

16-28/2

108,000

3

1-15/3

122,300

16-31/3

114,700

4

1-15/4

156,800

16-30/4

172,000

5

1-15/5

250,700

16-31/5

348,400

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 5 tháng đầu năm 2018 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

274,000

Châu Phi

115,500

Indonesia

697,900

Philippines

135,900

Khác

436,600

Tổng

1,524,000