Bộ NN Mỹ tăng dự báo tồn kho ngô và lúa mỳ Mỹ cuối niên vụ 2018/19
 

Bộ NN Mỹ tăng dự báo tồn kho ngô và lúa mỳ Mỹ cuối niên vụ 2018/19

Giá lúa mỳ CBOT giảm do dự báo tồn kho lúa mỳ của Mỹ cuối niên vụ 2018/19 tăng bởi xuất khẩu chậm chạp

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

11/12

10/12

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ theo đà tăng của giá đậu tương nhờ kỳ vọng Trung Quốc mua ít nhất 5 triệu tấn nông sản của Mỹ.

Mỹ - CBOT

151.4

151.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

154.4

154.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

161.6

160.4

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil – BMF

161.3

158.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

171.0

171.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina – FOB

173.0

173.0

Kỳ hạn tháng 1-3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT giảm do dự báo tồn kho lúa mỳ của Mỹ cuối niên vụ 2018/19 tăng bởi xuất khẩu chậm chạp.

Mỹ - CBOT

191.4

193.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

194.2

195.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

223.0

223.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

228.0

228.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

336.2

334.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

341.1

339.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

360.0

360.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

363.0

361.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Brazil - BMF

336.2

334.3

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil - BMF

341.1

339.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

342.8

341.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

347.0

346.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

329.0

329.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

330.0

330.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Tin tham khảo