Giám sát giáGiám sát giá

Giám sát giá Chăn nuôi tuần 03/7/2020-09/7/2020

Giám sát giá Phân bón tuần 3/7-9/7/2020

Giám sát giá Điều tuần 6/7-10/7/2020

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

Giám sát giá Cá tra tuần 2/7-8/7/2020

Giám sát giá Cà phê tuần từ 01/7-8/7/2020

Giám sát giá Ngô tuần từ 2/7-8/7/2020

Giám sát giá Thức ăn chăn nuôi tuần từ 2/7-8/7/2020

Giám sát giá Cao su tuần từ 3/7-9/7/2020

Giám sát giá Đường tuần 1/7-8/7

Giám sát giá Tiêu tuần 2/7-8/7

Giám sát giá Tôm tuần từ 2/7-8/7/2020