0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Giám sát giá cá tra tuần 08/01-12/01

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá cá tra tuần 02/01-05/01

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá cá tra tuần 25-29/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá cá tra tuần 18-22/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá cá tra tuần 11-15/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao