0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều

Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều theo chủng loại trong 10 tháng đầu năm 2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018

Top 10 nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 6/2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 5/2018 giảm tháng thứ 4 liên tiếp

Top 10 nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 02/2018

Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng đầu năm 2017 (%)

Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017

Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017

Top 10 thị trường nhập khẩu điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017