Điều

Thị trường Điều ngày 3/8/2020

Giá Điều thô Campuchia (hạt lớn) tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều thô Campuchia (hạt nhỏ) tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều thô (hàng Việt Nam) tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều Bờ Biển Ngà tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều thô Nigeria tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều thô Ghana tại Bình Phước ngày 3/8/2020

Giá Điều nhân W240 xuất khẩu ngày 3/8/2020

Giá Điều nhân W320 xuất khẩu ngày 3/8/2020

Giá Điều nhân W450 xuất khẩu ngày 3/8/2020

Giá hạt Điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 31/7/2020

Giá Điều nhân W450 xuất khẩu ngày 31/7/2020

Giá Điều nhân W320 xuất khẩu ngày 31/7/2020

Giá Điều nhân W240 xuất khẩu ngày 31/7/2020

Giá Điều thô Ghana tại Bình Phước ngày 31/7/2020

Giá Điều thô Nigeria tại Bình Phước ngày 31/7/2020

Giá Điều Bờ Biển Ngà tại Bình Phước ngày 31/7/2020

Giá Điều thô (hàng Việt Nam) tại Bình Phước ngày 31/7/2020

Giá Điều thô Campuchia (hạt nhỏ) tại Bình Phước ngày 31/7/2020

Giá Điều thô Campuchia (hạt lớn) tại Bình Phước ngày 31/7/2020