Điều

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ngày 22/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 21/8/2019

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ngày 21/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 20/8/2019

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ngày 20/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 19/8/2019

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ngày 19/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 16/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/8/2019

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ngày 16/8/2019

Giá điều thô nhập khẩu từ một số nước châu Phi

Giá điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 8/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 7/8/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 7/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/8/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 6/8/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/8/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 5/8/2019