Điều

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 17/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 14/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 13/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 13/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/6/20

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 7/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 7/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 6/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/6/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 5/6/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/6/2019