0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11/2-15/2

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 21/1-25/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/1-18/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 7/1-11/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)