0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 8/10-12/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 1/10-5/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 17/9-21/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 10/9-14/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)