0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 08/01-12/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 02/01-05/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25-29/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18-22/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11-15/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)