0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 11/12/2018

Giá gà màu tại miền Nam ngày 11/12/2018

Giá heo dân tại Thái Bình ngày 11/12/2018

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 10/12/2018

Giá heo dân tại miền Tây ngày 10/12/2018

Thị trường heo hơi tại Trung Quốc ngày 7/12/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 7/12/2018

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 7/12/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 6/12/2018

Giá heo hơi tại miền Trung ngày 6/12/2018

Giá heo hơi tại Thái Bình ngày 6/12/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 6/12/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 4/12/2018

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 4/12/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 4/12/2018

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 4/12/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 3/12/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 3/12/2018

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 03/12/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 30/11/2018