0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-4/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-3/2018

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-3/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-2/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn 2017-2018

Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018

Giá Urea xuất khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017

Giá DAP tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Giá ure tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Diễn biến giá Urea hạt trong Trung Quốc năm 2017

Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017

Giá DAP giao dịch tại Trần Xuân Soạn năm 2016-2017