0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-9/2018

Giá phân bón một số khu vực trên thị trường thế giới giai đoạn 2017-2018

So sánh sản lượng sản xuất Ure hàng ngày của Trung Quốc năm 2017-2018

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-8/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn tháng 1/2017-8/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại Sài Gòn (Việt Nam) từ tháng 1/2017-8/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-7/2018: tăng 1,4% về lượng và 18,6% về trị giá

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 7/2018, Việt Nam ước tính xuất khẩu 68 nghìn tấn phân bón, giá trị khoảng 25 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 545 nghìn tấn, trị giá 178 triệu USD, tăng nhẹ 1,4% về lượng và 18,6% về trị giá.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-7/2018: giảm 16,3% về lượng và 11,4% về trị giá.

Theo Bộ NN&PTNT, lượng và trị giá phân bón nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2018 đạt 2487 nghìn tấn và 709 triệu USD, giảm 16,3% về lượng và 11,4% về trị giá. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2553 nghìn tấn, trị giá 728 triệu USD; giảm 14,1% về lượng và 9,1% về trị giá.

Diễn biễn giá Kali tại khu vực Trần Xuân Soạn, tháng 1/2018 - tháng 8/2018

Tỷ trọng xuất khẩu Ure của Trung Quốc 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm từ 2014-2017

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-7/2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018

Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá DAP trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá gMOP Brazil từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá MOP tại thị trường Đông Nam Á từ 01/12/2017-01/05/2018