0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Giá Urea xuất khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017

Giá DAP tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Giá ure tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Diễn biến giá Urea hạt trong Trung Quốc năm 2017

Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017

Giá DAP giao dịch tại Trần Xuân Soạn năm 2016-2017

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2016-10/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-10/2017

Diễn biến giá urea một số khu vực trên thế giới từ năm 2015- tháng 10/2017

Giá Urea giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2016-10/2017

Diễn biến giá Urea bán lẻ tại Mỹ và giá bán buôn tại Vịnh Mỹ từ 2014-10/2017

Giá DAP xuất khẩu trung bình của Trung Quốc từ tháng 1/2016-9/2017

Giá DAP giao dịch tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2016 – tháng 9/2017

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2016 – tháng 9/2017

Diễn biến giá Ure hạt đục Trung Đông và Nola từ 1/2017-9/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-8/2017