0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón

Giá Urea Trung Quốc xuất khẩu từ tháng 4/2017-1/2019, USD/tấn FOB- Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu cùng xu hướng giá thế giới

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-12/2018

Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2018- Lợi nhuận tăng do chi phí giảm

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-11/2018

Diễn biến giá Ure trên thị trường thế giới từ tháng 5/2018-11/2018

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-11/2018

Đồ thị tương quan giá Kali Việt Nam và Kali thế giới năm 2017-2018

Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018

Công suất sản xuất xuất và tổng tiêu thụ Ure trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020, triệu tấn

Tổng công suất sản xuất Ure của Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục giảm dần trong tương lai, năm 2018 dự kiến khoảng 74 triệu tấn, giảm 7-8% so với năm 2017.

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-9/2018

Giá phân bón một số khu vực trên thị trường thế giới giai đoạn 2017-2018

So sánh sản lượng sản xuất Ure hàng ngày của Trung Quốc năm 2017-2018

Diễn biến giá Kali giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018