0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/12/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 17/12/2018

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 17/12/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 17/12/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/12/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/12/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 17/12/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/12/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/12/2018

Giá lúa tươi Nàng Hoa ngày 17/12/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/12/2018

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/12/2018

Giá lúa tươi IR 504 ngày 17/12/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/12/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/12/2018

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 13/12/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 13/12/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 14/12/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 14/12/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 14/12/2018