0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Lúa gạo

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/2/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/2/2019

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/2/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/2/2019

Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/2/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 15/2/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/2/2019

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 15/2/2019

Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ngày 15/2/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 15/2/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 15/2/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/2/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/2/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 14/2/2019

Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ngày 14/2/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 13/2/2019