Tôm

Thị trường tôm ngày 27/6/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 27/6

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 27/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/6-18/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/6-18/6

Thị trường tôm ngày 26/6/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/6-18/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/6-18/6

Thị trường tôm ngày 25/6/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 25/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/6-18/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/6-18/6

Thị trường tôm ngày 24/6/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 24/6

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 24/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 13/6-15/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 17/6-18/6

Thị trường tôm ngày 21/6/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/6