0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 20/4/2018

Giá tôm tại miền Trung ngày 20/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/4-10/4

Thị trường tôm ngày 19/4/2018

Giá tôm tại Kiên Giang ngày 19/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 7/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 8/4-10/4

Thị trường tôm ngày 18/4/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 8/4-10/4

Thị trường tôm ngày 17/4/2018

Giá tôm tại Cà Mau ngày 17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 7/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 8/4-10/4

Thị trường tôm ngày 16/4/2018

Giá tôm tại Kiên Giang ngày 16/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 5/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 8/4-10/4