0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 17/12/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 9/12-11/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 9/12-11/12

Thị trường tôm ngày 14/12/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/11-4/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 3/12-4/12

Thị trường tôm ngày 13/12/2018

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 29/11-3/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 3/12-4/12

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 13/12

Thị trường tôm ngày 12/12/2018

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 1/12-3/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 3/12-4/12

Giá tôm tại Bình Định ngày 12/12

Thị trường tôm ngày 11/12/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/12

Thị trường tôm ngày 10/12/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/12