0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Tôm

Thị trường tôm ngày 19/1/2018

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 8/1-10/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/1-10/1

Giá tôm tại Quảng Ngãi, Quảng Ninh ngày 19/1

Thị trường tôm ngày 18/1/2018

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 18/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 8/1-10/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 9/1-10/1

Thị trường tôm ngày 17/1/2018

Giá tôm tại Cà Mau ngày 17/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 8/1-10/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 9/1-10/1

Thị trường tôm ngày 16/1/2018

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 9/1-10/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 9/1-10/1

Thị trường tôm ngày 15/1/2018

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 2/1-10/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 9/1-10/1