Sắn

Drought to hike prices of tapioca

Từ ngày 20/02, cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Lùi thời gian thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Drought cuts Thai sugar output to 9-year low

Reduced supplies expected to keep global sugar prices near 30-month highs

Chính thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị để giải cứu nông sản

Private sector forecasts deeper export decline