Sắn

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/5/2020

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/5/2020

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 28/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 28/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 28/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/5/2020

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/5/2020

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 27/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 27/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 27/5/2020

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 26/5/2020

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 26/5/2020

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/5/2020