Sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 19/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 19/7/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/7/2019

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/7/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 18/7/2019

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 17/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 17/7/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 17/7/2019

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/7/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 16/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 16/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 15/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 15/7/2019

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/7/2019

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/7/2019

Xuất khẩu tinh bột sắn cửa khẩu Na Hình ngày 12/7/2019