0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Xuất khẩu đường Thái Lan theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Đồ thị sản lượng và tiêu thụ đường toàn cầu

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/10, đơn vị: tấn

Sản lượng đường Thế giới theo vùng

Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đường Thế giới

Lượng tồn kho và nhập khẩu đường Trung Quốc qua các năm

Diễn biến giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy theo tuần, VND/kg

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Tình hình tồn kho đường tại các nhà máy và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật ngày 31/08, đơn vị: tấn

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Số liệu thống kê đường ở Ấn Độ năm 2016-2017

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng