Mía đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/8/2018: Giá đường tại các địa phương của Trung Quốc tiếp tục giảm

Thị trường đường thế giới ngày 16/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/8/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu, Trạm Giang đồng loạt giảm

Thị trường đường thế giới ngày 15/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/8/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt thay đổi

Thị trường đường thế giới ngày 14/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường hồ tiêu ngày 15/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

Thị trường đường thế giới ngày 13/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/8/2018: Giá đường Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đưuòng thay đổi

Thị trường đường thế giới ngày 10/8/2018

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/8/2018: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu đồng loạt tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/8/2018: Giá đường tại Côn Minh ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

Thị trường đường thế giới ngày 7/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/8/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá đường ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 6/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 6/8/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường đồng loạt tăng

Thị trường đường thế giới ngày 3/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/8/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ning tăng, các địa phương khác giá đường không đổi