0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/12/2018: Giá đường tại các địa phương giữ ổn định ngày thứ 3 liên tiếp

Thị trường đường thế giới ngày 10/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/12/2018: Giá đường tại các địa phương giữ sự ổn định so với cuối tuần trước

Thị trường đường thế giới ngày 7/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/12/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giữ mức ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi

Thị trường đường thế giới ngày 6/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 5/12/2018: Giá đường tại Côn Minh giữ mức ổn định, các địa phương khác giá đường đồng loạt giảm

Thị trường đường thế giới ngày 5/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 5/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 3/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường thế giới ngày 30/11/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 30/11/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương khác tiếp tục giữ ở mức ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 29/11/2018: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 28/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước

Thị trường đường thế giới ngày 27/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 26/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước

Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/11/2018: Giá đường tại Liễu Châu giảm, các địa phương khác giá đường không đổi

Thị trường đường thế giới ngày 23/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm