0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 20/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

Thị trường đường thế giới ngày 18/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng trở lại

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/04/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiêp tục giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/04/2018: Giá đường tại Côn Minh không đổi, tại các địa phương khác giảm

Thị trường đường thế giới ngày 16/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

Thị trường đường thế giới ngày 13/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi.

Thị trường đường thế giới ngày 12/4/2018: Giá đường thô giảm tiếp, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, tại Nam Ninh tăng, tại Liễu Châu và Trạm Giang giá đường không đổi

Thị trường đường thế giới ngày 11/4/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/4/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu tăng, tại Côn Minh và Trạm Giang giá đường không đổi

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/4/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng

Thị trường đường thế giới ngày 09/4/2018: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 06/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Thị trường đường thế giới ngày 05/4/2018: Giá đường thế giới biến động trái chiều, trong khi đường thô tăng thì ngược lại, đường trắng lại giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 05/04/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 04/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm