0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/1/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm

Thị trường đường thế giới ngày 19/01/2018: Giá đường thô, đường trắng tiếp tục giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/1/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 18/01/2018: Giá đường thô, đường trắng tiếp tục giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/1/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm

Thị trường đường thế giới ngày 17/1/2018: Giá đường thô, đường trắng giảm mạnh

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/1/2018: Giá đường tại các địa phương biến động trái chiều

Thị trường đường thế giới ngày 16/01/2018: Giá đường thô thế giới giữ ổn định, đường trắng giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/1/2018: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu giảm mạnh

Thị trường đường thế giới ngày 15/1/2018: Giá đường thô thế giới giữ ổn định so với cuối tuần trước

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/1/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

Thị trường đường thế giới ngày 12/01/2018: Giá đường thô thế giới giảm sâu phiên cuối tuần

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/01/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giảm

Thị trường đường thế giới ngày 11/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục phiên giảm thứ 4 trong tuần

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/1/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu giảm

Thị trường đường thế giới ngày 09/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/1/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

Thị trường đường thế giới ngày 08/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/1/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu giảm

Thị trường đường thế giới ngày 08/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm