0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Mía đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/10/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/10/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang tiếp tục giữ mức ổn định trong khi Nam Ninh, Liễu Châu có sự thay đổi nhẹ

Thị trường đường thế giới ngày 16/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm so với ngày hôm qua

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/10/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giữ mức ổn định so với ngày hôm qua

Thị trường đường thế giới ngày 15/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/10/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giá đường không đổi

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/10/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

Thị trường đường thế giới ngày 10/10/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục tăng

Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Côn Minh giá đường vẫn giữ ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 8/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường thế giới ngày 5/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường thế giới ngày 2/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường thế giới ngày 1/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 28/9/2018: Giá đường trắng thế giới tăng trở lại

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/9/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang tiếp tục ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi