0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao Su

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng nhẹ về lượng và ổn định về giá so với tuần trước

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải giảm mạnh trong cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh và đạt mức cao nhất 3 tuần

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá cao su thiên nhiên sàn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tháng

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom điều chỉnh giảm trong tuần này

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao dịch trầm lắng

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng mạnh về lượng và ổn định về giá

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trở lại nhưng giảm trong cuối tuần

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tiếp tục giảm về lượng nhưng ổn định về giá

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục phục hồi

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trở lại

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc giảm mạnh về lượng, ổn định về giá

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải quay đầu giảm

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng về lượng và ổn định về giá

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm nhưng đã tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc giảm nhẹ về lượng và ổn định về giá