Cao Su

Giá cao su thế giới ngày 26/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/6

Giá cao su thế giới ngày 25/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/6

Giá cao su thế giới ngày 24/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/6

Giá cao su thế giới ngày 21/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 21/6

Giá cao su thế giới ngày 20/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/6

Giá cao su thế giới ngày 19/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/6

Giá cao su thế giới ngày 18/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 18/6

Giá cao su thế giới ngày 17/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 17/6

Giá cao su thế giới ngày 14/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/6

Giá cao su thế giới ngày 13/6/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/6