Cao Su

Giá cao su thế giới ngày 19/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/2

Giá cao su thế giới ngày 18/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 18/2

Giá cao su thế giới ngày 17/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 17/2

Giá cao su thế giới ngày 14/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/2

Giá cao su thế giới ngày 13/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/2

Giá cao su thế giới ngày 12/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/2

Giá cao su thế giới ngày 11/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 11/2

Giá cao su thế giới ngày 10/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/2

Giá cao su thế giới ngày 7/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/2

Giá cao su thế giới ngày 6/2/2020

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 6/2