Cao Su

Giá cao su thế giới ngày 20/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/9

Giá cao su thế giới ngày 19/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/9

Giá cao su thế giới ngày 18/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 18/9

Giá cao su thế giới ngày 17/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 17/9

Giá cao su thế giới ngày 16/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/9

Giá cao su thế giới ngày 13/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/9

Giá cao su thế giới ngày 12/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/9

Giá cao su thế giới ngày 11/9/2019

Giá cao su thế giới ngày 10/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/9

Giá cao su thế giới ngày 9/9/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/9

Giá cao su thế giới ngày 6/9/2019