Cà phê

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2018 – 12/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 17/12/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần, đồng/kg (cập nhật 11/12/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 3/12/2019)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2018 – 10/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 12/11/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (đồng/kg) (cập nhật 6/11/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/10/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần, đồng/kg (cập nhật 23/10/2019)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2018 – 9/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 8/10/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 2/10/2019)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 24/9/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 11/9/2019)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 27/8/2019)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 21/8/2019)