0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 4/12/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 28/11/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 10/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 6/11/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 23/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 5/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 1/10/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 8/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 7/9/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 30/8/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 27/8/2018)

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm rất nhẹ so với tháng trước

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 3/8/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/07/2018)

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm xuống sau thời gian dài tăng liên tiếp