0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 2/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 01/03/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 12/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 31/1/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 25/01/2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 12/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 10/1/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 4/1/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 27/12/2017)

Tồn kho cà phê của Mỹ tiếp tục giảm

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 11/2017)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 7/12/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/11/2017)

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê tháng 10/2017

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 9/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 1/11/2017)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 26/10/2017)