0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 5/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 1/10/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 8/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 7/9/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 30/8/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 27/8/2018)

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm rất nhẹ so với tháng trước

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 3/8/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/07/2018)

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm xuống sau thời gian dài tăng liên tiếp

Xuất khẩu cà phê tháng 6/2018 tăng 4,3% về lượng so với tháng trước

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 06/07/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 02/07/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 22/06/2018)

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 5/2018)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 01/06/2018)