0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cà phê

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

Thị trường cà phê ngày 21/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

Thị trường cà phê ngày 20/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 19/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 15/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

Thị trường cà phê ngày 14/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 11/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

Thị trường cà phê ngày 06/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 05/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 01/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

Thị trường cà phê ngày 31/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 30/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

Thị trường cà phê ngày 29/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 28/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

Thị trường cà phê ngày 25/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

Thị trường cà phê ngày 24/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh tiếp

Thị trường cà phê ngày 23/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ lại

Thị trường cà phê ngày 22/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng