Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá tiêu tuần 02/4-06/4

Giám sát giá điều tuần 02/4-06/4

Giám sát giá cao su tuần 02/4-06/4

Giám sát giá phân bón tuần 02/4-06/4

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 02/4-06/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 02/4-06/4

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 02/4-06/4

Giám sát giá cá tra tuần 02/4-06/4

Giám sát giá sắn tuần 02/4-06/4

Giám sát giá tôm tuần 02/4-06/4

Giám sát giá gạo tuần 26/03-30/03

Giám sát giá đường tuần 26/03-30/03

Giám sát giá cà phê tuần 26/03-30/03

Giám sát giá tiêu tuần 26/03-30/03

Giám sát giá điều tuần 26/03-30/03

Giám sát giá cao su tuần 26/03-30/03

Giám sát giá phân bón tuần 26/03-30/03

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 26/03-30/03

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 26/03-30/03

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 26/03-30/03