Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 23/7-27/7

Giám sát giá tiêu tuần 23/7-27/7

Giám sát giá điều tuần 23/7-27/7

Giám sát giá cao su tuần 23/7-27/7

Giám sát giá phân bón tuần 23/7-27/7

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 23/7-27/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/7-27/7

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 23/7-27/7

Giám sát giá sắn tuần 23/7-27/7

Giám sát giá gạo tuần 16/7-20/7

Giám sát giá đường tuần 16/7-20/7

Giám sát giá cà phê tuần 16/7-20/7

Giám sát giá tiêu tuần 16/7-20/7

Giám sát giá điều tuần 16/7-20/7

Giám sát giá cao su tuần 16/7-20/7

Giám sát giá phân bón tuần 16/7-20/7

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/7-20/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/7-20/7

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 16/7-20/7

Giám sát giá cá tra tuần 16/7-20/7