Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Nhập khẩu phân bón trong tháng 1/2015 đạt 341,61 ngàn tấn

Xuất khẩu phân bón trong tháng 1/2015 đạt 60,08 ngàn tấn giảm 23,4% so với tháng trước

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 4/2 - 10/2

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 4/2 - 10/2 đạt 12.424 tấn thu về 28,65 triệu USD giảm 3,59% về lượng và giảm 2,59% về kim ngạch so với kỳ 28/1 - 3/2.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/2 – 10/2 so với kỳ 28/1 - 3/2

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 86,62% và 90,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo theo chủng loại tháng 1/2015

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 28/1 - 3/2

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 28/1 - 3/2 đạt 12.887 tấn thu về 29,42 triệu USD giảm 1,55% về lượng và tăng 0,33% về kim ngạch so với kỳ 21/1 - 27/1.

Nhập khẩu phân bón trong tháng 1/2015 ước đạt 267,43 nghìn tấn

Phân bón SA là chủng loại nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 1/2015, chiếm tỷ trọng 27,76%

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 28/1 - 3/2 so với kỳ 21/1 - 27/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 89,48% và 91,87% trong tổng xuất khẩu chung.

Năm 2015 sản xuất phân đạm urê ước đạt 177,3 nghìn tấn

Năm 2015 sản xuất phân đạm urê ước đạt 177,3 nghìn tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 21/1 - 27/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 21/1 - 27/1 đạt 12.980 tấn thu về 29,32 triệu USD tăng 0,34% về lượng và tăng 0,01% về kim ngạch so với kỳ 14/1 - 20/1.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo nếp sang Trung Quốc theo tháng, năm 2013-2014

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 21/1 - 27/1 so sánh với kỳ 14/1 - 20/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 93,05% và 92,68% trong tổng xuất khẩu chung.

Nhập khẩu cao su của Việt Nam giai đoạn 2013-2014

Ứớc tính khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 1/2015 theo báo cáo của Bộ NN&PTNT đạt 36 nghìn tấn với giá trị đạt 64 triệu USD, tăng 51,8% về lượng và 31,9% về giá trị so với tháng 1/2014.

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc năm 2014 đạt 13,61 triệu tấn

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc tháng 12/2014 đạt 1,63 triệu tấn giảm 30,32% so với tháng 11

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 14/1 - 20/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 14/1 - 20/1 đạt 12.969 tấn thu về 29,37 triệu USD giảm 21,70% về lượng và giảm 20,27% về kim ngạch so với kỳ 7/1 - 13/1.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 14/1 - 20/1 so với kỳ 7/1 - 13/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 93,97% và 95,37% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Nếp 10 phần trăm tấm theo tháng năm 2013-2014 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Nếp 100 phần trăm tấm theo tháng, năm 2013-2014 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng 2013-14 (ngàn tấn)

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam năm 2014 giảm 18,8 phần trăm về lượng so với cùng kỳ năm 2013

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam năm 2014 đạt 3,795 triệu tấn

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 8/1 - 14/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 8/1 - 14/1 đạt 16.271 tấn thu về 36,35 triệu USD tăng 162,48% về lượng và tăng 164,88% về kim ngạch so với kỳ 1/1-7/1.