Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-15/3/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ từ 01/03-15/03/2015, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 7.976 tấn, trị giá 58,39 triệu USD.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-15/03/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong kỳ từ 01/03-15/03/2015 đạt 7,55 ngàn tấn, trị giá 67,12 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-03/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 3/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 401.8 nghìn tấn ngô

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong tháng 3/2015

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cá tra trong tháng 3/2015 đạt 52.182 tấn tấn thu về 122,743 triệu USD tăng 33,72% về lượng và tăng 39,96% về kim ngạch so với tháng 2/2015.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 3/2015 so với tháng 2/2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 ttháng 3/2015 chiếm tỷ trọng lần lượt là 90,93% và 90,09% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn cám mỳ,

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn cám gạo

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn không đậu tương,

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn Lúa mỳ,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn ngô.

Quý 1/2015 nhập khẩu phân bón đạt 846 nghìn tấn, trị giá 257 triệu USD

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 3/2015 đạt 280 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 19/03-25/03

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 19/3 - 25/3 đạt 12.743 tấn thu về 29,94 triệu USD tăng 8,34% về lượng và tăng 9,43% về kim ngạch so với kỳ 12/3 - 18/3

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 11/3 – 17/3 so với kỳ 4/3 - 10/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 92,86% và 92,79% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Thơm theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-2/2015

Theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc, trong tháng 2/2015, nước này nhập khẩu 123.913 tấn đường, giảm mạnh 67,84% so với tháng trước và giảm 24,33% so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2014-2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2015 đạt 12,03 ngàn tấn, trị giá 108,17 triệu USD tăng 15,24% về lượng

Nhập khẩu phân bón trong tháng 3 năm 2015

Theo báo cáo tháng 3/2015 của Bộ NN&PTNT ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 3 năm 2015 đạt 269 nghìn tấn với giá trị 77 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 11/3 - 17/3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 11/3 - 17/3 đạt 11.240 tấn thu về 26,11 triệu USD tăng 6,77% về lượng và tăng 2,22% về kim ngạch so với kỳ 4/3 - 10/3.