Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo tháng, năm 2014-2015

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 20/05-26/05 so sánh với kỳ 13/05-19/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 20/05-26/05 chiếm tỷ trọng 90,48% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.177tấnthu về 46,82 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 4/2015 chỉ đạt 4,87 triệu USD, giảm 59,11% so với tháng trước và giảm mạnh 68,98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 20/05-26/05 so với kỳ 13/05-19/05

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 20/05-26/05 đạt 12.405 tấn thu về 26,43 triệu USD giảm 10,77% về lượng và 12,34% về kim ngạch so với kỳ 13/05-19/05.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 155.8 nghìn tấn lúa mỳ

Lượng xuất khẩu tấm theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 4/2015

Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đường của nước này trong tháng 4/2015 đạt 550 ngàn tấn, tăng mạnh 101,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 5 tháng đầu năm 2015 nhập khẩu phân bón của Việt Nam ước đạt 1.467 triệu tấn, trị giá 517 triệu USD

Theo số liệu TCHQ, nhập khẩu phân bón từ 1/5-15/5 đạt 188.699 tấn, trị giá 58,94 triệu USD. Lũy kế từ ngày 1/1-15/5 nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 1,438 triệu tấn; trị giá 450,38 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 04/05-12/05 so với kỳ 21/04-30/04

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 14/05-20/05 đạt 13.168 tấn thu về 28,95 triệu USD tăng 2,98% về lượng và 4,68% về kim ngạch so với kỳ 07/05-13/05.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 14/05-20/05 so sánh với kỳ 07/05-13/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 14/05-20/05 chiếm tỷ trọng 96,56% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.322 tấn thu về 45,39 triệu USD.

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 41.3 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 423.3 nghìn tấn ngô

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo tháng, năm 2014-2015

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 04/05-12/05 so với kỳ 21/04-30/04

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 04/05-12/05 đạt 15.524 tấn thu về 33,505 triệu USD tăng 6,44% về lượng và 5,58% về kim ngạch so với kỳ 21/04-30/04

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 06/05-12/05 so sánh với kỳ 29/04-05/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 06/05-12/05 chiếm tỷ trọng 89,87% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.111tấn thu về 48,91 triệu USD

Cơ cấu lượng cá tra xuất khẩu đi các thị trường trong tháng 4 so với tháng 3

Xuất khẩu cá tra trong tháng 4 đạt 49.534 tấn thu về 111,7 triệu USD giảm 5,07% về lượng và 8,99% về kim ngạch so với tháng 3.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 29/04-05/05 so sánh với kỳ 22/04-28/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 29/04-05/05 chiếm tỷ trọng 94,97% trong tổng xuất khẩu chung

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 4/2015 (ngàn tấn)

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 15/04-21/04 chiếm tỷ trọng 93,73% trong tổng xuất khẩu chung.