0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Phân bón ngày 13/01/2018

Thị trường Phân bón ngày 13/01/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 12/01/2018