Công bố BC triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi, 11/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi, 11/2010

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 11 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau:

 

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC 12

1 . THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI 14

1.1. Ngô - DDGS 14

1.2. Lúa mỳ 15

1.3. Đậu tương - Khô đậu tương 15

1.4. Bột cá Peru 17

2. NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI 18

2.1. Ngô 18

2.2. Lúa mỳ 19

2.3. Đậu tương – khô đậu tương 20

3. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHẨM CỦA VIỆT NAM 21

4. NHẬP KHẨU THEO CHỦNG LOẠI 22

4.1. Chủng loại chung: Tăng trưởng so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước 22

4.2. Thị trường nhập khẩu theo từng chủng loại 25

Khô đậu tương 25

Ngô & DDGS 26

Thức ăn thành phẩm 27

Lúa mỳ 29

5. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHẨM THEO THỊ TRƯỜNG 30

5.1. Top 10 thị trường lớn nhất tháng 9/2010 31

5.2. Top 10 thị trường tăng trưởng mạnh nhất tháng 9/2010 (xét từ mức kim ngạch 1 triệu USD trở lên) 32

6. CHỦNG LOẠI NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA VIỆT NAM THEO THỊ TRƯỜNG 33

6.1. Achentina 33

6.2. Ấn Độ 34

6.3. Australia 35

7. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHẨM THEO DOANH NGHIỆP 36

7.1. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu đứng đầu, tháng 9/2010 36

7.2. Top doanh nghiệp theo từng thị trường, tháng 9/2010 38

Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Achentina 38

Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ 39

Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ 39

8. GIÁ NHẬP KHẨU VÀ GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 39

8.1. Diễn biến giá nhập khẩu 39

8.2. Diễn biến giá TACN và nguyên liệu trong nước 40

Cám gạo 40

Ngô hạt 41

Sắn 42

9. CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 43

9.1. Diện tích một số cây trồng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 43

9.2. Cung cầu thức ăn chăn nuôi 44

10. TRIỂN VỌNG 46

10.1. Nguồn cung và thương mại thế giới 46

Nguồn cung nhập khẩu & sản xuất trong nước 48

MỤC LỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Diễn biến giá ngô CBOT theo ngày, 2009-2010 (Uscent/bushel) 14

Hình 2: Diễn biến giá lúa mỳ CBOT theo ngày, 2009-2010 (Uscent/bushel) 15

Hình 3: Diễn biến giá đậu tương CBOT theo ngày, 2009-2010 (Uscent/bushel) 16

Hình 4: Diễn biến giá khô đậu tương CBOT theo ngày, 2009-2010 (Uscent/bushel) 16

Hình 5: Lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc theo tháng, 2009-2010 (vạn tấn) 21

Hình 6: Kim ngạch nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam theo tháng, 1/2008-10/2010 (triệu USD) 22

Hình 7: Kim ngạch nhập khẩu 4 loại nguyên liệu chính tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 (triệu USD) 22

Hình 8: Tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, tháng 9/2010 (%), so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 23

Hình 9: So sánh tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2009-2010 (%) 24

Hình 10: Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng TACN và nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2010/2009 (%) 24

Hình 11: Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 25

Hình 12: Nhập khẩu ngô và DDGS của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 26

Hình 13: Nhập khẩu các loại thức ăn thành phẩm của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 27

Hình 14: Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 29

Hình 15: So sánh giá lúa mỳ nhập khẩu từ các nhà cung cấp lớn của Việt Nam tháng 9/2010 (USD/tấn) 30

Hình 16: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu lớn nhất vào Việt Nam, tháng 9/2010, so với cùng kỳ năm 2009 (triệu USD) 31

Hình 17: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu có tăng trưởng mạnh nhất vào Việt Nam, tháng 9/2010 so với cùng kỳ năm 2009 (%) (xét từ mức kim ngạch 1 triệu USD trở lên) 33

Hình 18: Cơ cấu chủng loại nhập từ Achentina trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 34

Hình 19: Cơ cấu chủng loại nhập từ Hoa Kỳ trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 35

Hình 20: Cơ cấu chủng loại nhập từ Hoa Kỳ trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 36

Hình 21: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại tháng 9/2010, so sánh với tháng trước (triệu USD) 37

Hình 22: Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg) 41

Hình 23: Giá ngô hạt tại thị trường Đồng Nai theo tuần năm 2010 (đồng/kg) 42

Hình 24: Giá thu mua sắn trong nước của doanh nghiệp theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg) 42

Hình 25: Giá tinh bột sắn nội địa và xuất khẩu của Thái Lan theo tuần, 2010 (Baht/kg và USD/tấn) 43

Hình 26: Diện tích ngô, khoai lang, sắn và đậu tương của cả nước tính đến thời điểm 15/10/2010 44

Hình 27: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi (%) 45

Hình 28: Chỉ số sản xuất ngành thức ăn chăn nuôi (%) 45

Hình 29: Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi 45

Hình 30: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi 46

MỤC LỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Giá xuất khẩu bột cá Peru, tháng 6 – 10/2010 (USD/tấn) 18

Bảng 2: So sánh giá nhập khẩu trung bình các loại TACN thành phẩm từ các nhà cung cấp chính trong tháng 9/2010 (USD/tấn) 29

Bảng 3: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu lớn nhất vào Việt Nam, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 32

Bảng 4: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại tháng 8/2010, so sánh với tháng trước đó 38

Bảng 5: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Achentina tháng 9/2010 (USD) 38

Bảng 6: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ tháng 9/2010 (USD) 39

Bảng 7: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ tháng 9/2010 (USD) 39

Bảng 8: Giá nhập khẩu các loại nguyên liệu và thành phẩm TACN trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước đó (USD/tấn) 40

Bảng 9: Sản lượng lúa mỳ của một số nước sản xuất chính niên vụ 2010/11 (triệu tấn) 47

Bảng 10: Sản lượng ngô tại một số nước sản xuất chính niên vụ 2010/11 (triệu tấn) 47

Bảng 11: Sản lượng đậu tương của một số nước sản xuất chính niên vụ 2010/11 48

Bảng 12: Kim ngạch nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam theo tháng, T1/2009-T10/2010 (triệu USD) 50

Bảng 13: Kim ngạch nhập khẩu 4 loại nguyên liệu TACN chính tháng 9/2010, so sánh với tháng trước đó và cùng kỳ năm 2009 (triệu USD) 50

Bảng 14: Tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước đó và cùng kỳ năm 2009 (%) 50

Bảng 15: So sánh tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2009-2010 (%) 51

Bảng 16: Kim ngạch (triệu USD) và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu (%) các mặt hàng TACN và nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2010/2009 51

Bảng 17: Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước đó và cùng kỳ năm 2009 51

Bảng 18: Nhập khẩu ngô và DDGS của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước 52

Bảng 19: Nhập khẩu các loại TACN thành phẩm của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước 52

Bảng 20: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu có tăng trưởng mạnh nhất vào Việt Nam, tháng 9/2010 (xét từ mức kim ngạch 1 triệu USD trở lên) 52

Bảng 21: Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam từ 1 số thị trường chính, tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (tấn) 53

Bảng 22: Giá nhập khẩu lúa mỳ từ một số nhà cung cấp chính trong tháng 9/2010 (USD/tấn) 53

Bảng 23: Cơ cấu chủng loại nhập từ Achentina trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 53

Bảng 24: Cơ cấu chủng loại nhập từ Ấn Độ trong tháng 9/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước (triệu USD) 53

Bảng 25: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại tháng 9/2010, so sánh với tháng trước đó và cùng kỳ năm trước 54

Bảng 26: Giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan 54

Bảng 27: Giá các nguyên liệu tại thị trường trong nước theo tuần, 2010 54

 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411