Công bố BC triển vọng ngành phân bón, 11/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành phân bón, 11/2010

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành phân bón, phát hành tháng 11 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau:

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC    12

PHẦN I: GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI - VIỆT NAM    13

I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    13

1. Giá Ure    13

2. Giá DAP    15

3. Giá AMMONIA và UAN    15

II. THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC    16

III. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM    18

1. Giá phân bón trong nước    18

1.1. Giá Ure    19

1.2. Giá DAP    20

2. Giá phân bón nhập khẩu theo chủng loại    21

PHẦN II: NHẬP KHẨU    24

I. NHẬP KHẨU CHUNG    24

1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam tháng 9/2010    24

2. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ 2009    24

II. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO CHỦNG LOẠI    25

1. Cơ cấu chủng loại phân bón nhập khẩu theo tháng    25

2. Chủng loại phân bón nhập khẩu và thị trường theo từng chủng loại    26

2.1. Phân Urê    26

2.2. Phân DAP    28

2.3.  Phân NPK    30

2.4. Phân Kali    31

III. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO THỊ TRƯỜNG    33

1. Top 10 nước Việt Nam nhập khẩu phân bón lớn nhất    33

2. Top 5 nước có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu phân bón lớn nhất sang Việt Nam tháng 9/2010 (tổng kim ngạch trên 0,5 triệu USD)    36

3. Chủng loại nhập khẩu theo thị trường    37

3.1. Thị trường Trung Quốc    37

3.2. Thị trường Philipin    38

3.3. Thị trường Nga    39

IV. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO DOANH NGHIỆP    40

1. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất    40

2. Top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong tháng 9/2010 (kim ngạch trên 0,95 triệu USD)    42

V. DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN    43

1. Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM)    43

2. Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)    44

3. Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh (HSI)    44

1. Sản xuất trong nước    45

2. Tiêu dùng phân bón cho một số loại cây trồng    45

2.1. Lúa    45

2.2. Cây màu lương thực    46

Trong khi đó, các địa phương Miền Nam, tính đến 15/10/2010, tổng diện tích gieo trồng các cây màu đạt 648,02 nghìn ha. Trong đó, diện tích ngô đạt 316,58 nghìn ha; khoai lang đạt 27,96 nghìn ha còn lại 303,46 nghìn ha là diện tích gieo trồng sắn.    47

3. Chỉ số tiêu thụ và tồn kho    47

PHẦN V: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG    50

1. Thị trường thế giới và Trung Quốc    50

2. Thị trường Việt Nam    51

PHỤ LỤC    53

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Giá mua vào một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn)    14

Hình 2: Giá bán ra một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn)    16

Hình 3: Giá phân Ure tại một số tỉnh ở Trung Quốc trung bình theo tuần, (NDT/tấn)    17

Hình 4: Giá phân Ure theo tuần tại một số địa phương(VND/kg)    20

Hình 5: Giá phân DAP theo tuần tại một số địa phương (VND/Kg)    21

Hình 6: Giá phân bón Việt Nam nhập khẩu theo chủng loại trong tháng 9/2010, so với tháng 8/2010 (USD/tấn)    22

Hình 7: Lượng và giá trị nhập khẩu phân bón Việt Nam, tháng 1/2009 – tháng 10/2010    24

Hình 8: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%)    25

Hình 9: Tỷ trọng các chủng loại phân bón nhập khẩu trong tháng 9 và tháng 8/2010, (%)    26

Hình 10: Kim ngạch và lượng nhập khẩu Ure theo tháng, tháng 1/2009 – 10/2010    27

Hình 11: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân Ure của Việt Nam từ các thị trường, tháng 9/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm 2009    28

Hình 12: Kim ngạch và lượng nhập khẩu phân DAP theo tháng, tháng 1/2009 -10/2010    29

Hình 13: Tỉ trọng kim ngạch nhập khẩu DAP từ các thị trường tháng 9/2010 so với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 (%)    29

Hình 14: Kim ngạch và lượng nhập khẩu phân NPK theo tháng, tháng 1/2009 -10/2010    30

Hình 15: Lượng nhập khẩu NPK của Việt Nam từ các thị trường, tháng 9/2010, so với tháng 8/2010, cùng kỳ năm 2009 ( nghìn tấn)    31

Hình 16: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam theo tháng từ tháng 1/2009 đến 10/2010    32

Hình 17: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam từ các thị trường, tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 (nghìn tấn, triệu USD)    33

Hình 18: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 10 thị trường lớn nhất tháng 9/2010, so với tháng 8/2010 và tháng 7/2010    34

Hình 19: Kim ngạch của 10 nước có lượng xuất khẩu phân bón lớn nhất vào Việt Nam, tháng 9/2010 so với tháng 8/2010, (triệu USD)    35

Hình 20:  5 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam lớn nhất tháng 9/2010 (Triệu USD, %)    36

Hình 21: Tỷ trọng các loại phân bón nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc tháng 9/2010, so với tháng trước (%)    38

Hình 22: Tỷ trọng lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Philipin tháng 9/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 (%)    39

Hình 23: Cơ cấu lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga, tháng 9/2010 so với tháng 8/2010, tháng 7/2010 (%)    39

Hình 24: Tỷ trọng kim ngạch của 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 9/2010, so với tháng 8/2010, tháng 7/2010 (%)    40

Hình 25: Kim ngạch nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 (Triệu USD)    41

Hình 26: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp (lớn hơn 0,95 triệu USD) đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 9/2010    42

Hình 27: Sản xuất phân bón hóa học của Việt Nam, tháng 1/2009 – tháng 10/2010, (nghìn tấn)    45

Hình 28: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ, tháng 1/2009-tháng 10/2010 (%)    47

Hình 29: Chỉ số tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ, (%)    48

Hình 30: Chỉ số tồn kho ngành sản xuất phân bón và hợp chất nitơ, (%)    49

DANH MỤC BẢNG PHỤ LỤC

Bảng 1: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2009 – 10/2010    53

Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng năm 2010 so với cùng kỳ 2009, (%)    54

Bảng 3: Lượng và kim ngạch nhập khẩu các loại phân bón tháng 9/2010, so với tháng 8/2010    54

Bảng 4: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure theo tháng, từ tháng 1/2009 – 10/2010    55

Bảng 5: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure từ các thị trường tháng 9/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước    55

Bảng 6: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP theo tháng, từ tháng 1/2009 – 10/2010    56

Bảng 7: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP từ các thị trường tháng 9/2010, so tháng trước và cùng kỳ năm trước    56

Bảng 8: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK theo tháng, từ tháng 1/2009 – 10/2010    57

Bảng 9: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK tháng 9/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước    57

Bảng 10: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali theo tháng, từ tháng 1/2009 – 10/2010    58

Bảng 11: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali theo thị trường tháng 9/2010 so với tháng 8/2010    58

Bảng 12: Tỉ trọng kim ngạch nhập khẩu phân bón từ 10 thị trường lớn nhất tháng 9/2010, tháng 8/2010 và tháng 7/2010    59

Bảng 13: Kim ngạch 10 nước có lượng xuất khẩu phân bón lớn nhất vào Việt Nam tháng 9/2010, so với tháng 8/2010    59

Bảng 14: 5 thị trường xuất khẩu phân bón vào Việt Nam kim ngạch lớn hơn 0.5 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 9/2010    59

Bảng 15: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc, tháng 9/2010 so với tháng 8/2010    60

Bảng 16: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Philipin tháng 9/2010 so với tháng trước và cùng kỳ năm trước    60

Bảng 17: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga tháng 9/2010 so với tháng trước và cùng kỳ năm trước    60

Bảng 18: Tổng kim ngạch của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 9/2010, so với tháng 8/2010, tháng 7/2010 (USD)    61

Bảng 19: Kim ngạch nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 9/2010 so với tháng 8/2010    61

Bảng 20: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp (> 0.95 triệu USD) đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 9/2010, so với tháng 8/2010 (Triệu USD, %)    61

Bảng 21: Giá Ure tại một vài địa phương thuộc Trung Quốc theo tháng (NDT/tấn)    62

Bảng 22: Giá Ure tại một số địa phương theo tháng (VND/Kg)    62

Bảng 23: Giá DAP tại một số địa phương theo tháng (VND/Kg)    63

Bảng 24: Lượng sản xuất phân bón trong nước theo tháng, từ tháng 1/2009 -10*/2010 (Nghìn tấn)    64

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411