Công bố BC triển vọng ngành phân bón, 10/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành phân bón, 10/2010

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành phân bón, phát hành tháng 10 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

 MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC                         12

PHẦN I: NHẬP KHẨU 13

I. NHẬP KHẨU CHUNG 13

1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam tháng 9/2010 13

2. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ 2009 14

II. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO CHỦNG LOẠI 15

1. Cơ cấu chủng loại phân bón nhập khẩu theo tháng 15

2. Chủng loại phân bón nhập khẩu và thị trường theo từng chủng loại 15

2.1. Phân Urê 15

2.2. Phân DAP 17

2.3.  Phân NPK 19

2.4. Phân Kali 21

III. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO THỊ TRƯỜNG 22

1. Top 10 nước Việt Nam nhập khẩu phân bón lớn nhất 22

2. Top 10 nước có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu phân bón lớn nhất tháng 8/2010 (tổng kim ngạch trên 1 triệu USD) 24

3. Chủng loại nhập khẩu theo thị trường 25

3.1. Thị trường Trung Quốc 25

3.2. Thị trường Nga 26

3.3. Thị trường Malaysia 27

IV. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO DOANH NGHIỆP 28

1. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất 28

2. Top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong tháng 8/2010 (kim ngạch trên 0,95 triệu USD) 31

V. DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN 33

1. Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) 33

2. Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) 33

3. Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh (HSI) 34

PHẦN II: GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI - VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 35

I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 35

1. Giá Ure 35

2. Giá DAP 37

3. Giá AMMONIA và UAN 38

II. THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 39

III. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 41

1. Giá phân bón trong nước 41

1.1. Giá Ure 41

1.2. Giá DAP 42

2. Giá phân bón nhập khẩu theo thị trường 43

3. Giá phân bón nhập khẩu theo chủng loại 45

PHẦN III. CUNG CẦU PHÂN BÓN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 46

1. Sản xuất trong nước 46

2. Tiêu dùng phân bón cho một số loại cây trồng 47

2.1. Lúa 47

2.2. Cây màu lương thực và cây ăn quả 48

2.3. Cây công nghiệp dài ngày 49

3. Chỉ số tiêu thụ và tồn kho 50

PHẦN IV: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 51

1. Tỷ giá NDT 51

2. Tỷ giá USD 52

3. Chính sách 53

PHẦN V: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 55

1. Thị trường thế giới và Trung Quốc 55

2. Thị trường Việt Nam 55

PHỤ LỤC 57

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Lượng và giá trị nhập khẩu phân bón Việt Nam, tháng 1/2009 – tháng 9/2010 13

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%) 14

Hình 3: Tỷ trọng các chủng loại phân bón nhập khẩu trong tháng 8 và tháng 7/2010, (%) 15

Hình 4: Kim ngạch và lượng nhập khẩu Ure theo tháng, tháng 1/2009 – 15/9/2010 16

Hình 5: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân Ure của Việt Nam từ các thị trường, tháng 8/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước 17

Hình 6: Kim ngạch và lượng nhập khẩu phân DAP theo tháng, tháng 1/2009 -15/9/2010. 18

Hình 7: Tỉ trọng kim ngạch nhập khẩu DAP từ các thị trường tháng 8/2010 so với tháng trước và cùng kỳ năm 2009 (%) 18

Hình 8: Kim ngạch và lượng nhập khẩu phân NPK theo tháng, tháng 1/2009 -8/2010. 19

Hình 9: Lượng nhập khẩu NPK của Việt Nam từ các thị trường, tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010 ( nghìn tấn) 20

Hình 10: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam theo tháng từ tháng 1/2009 đến 15/9/2010. 21

Hình 11: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam trong tháng 8/2010 từ các thị trường. 22

Hình 12: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 10 thị trường lớn nhất tháng 8/2010, so với tháng 7/2010 và tháng 6/2010 23

Hình 13: Kim ngạch của 10 nước có lượng xuất khẩu phân bón lớn nhất vào Việt Nam, tháng 8/2010 so với tháng 7/2010, (triệu USD) 24

Hình 14: Tốc độ tăng trưởng của 10 thị trường có kim ngạch trên 1 triệu USD. 25

Hình 15: Tỷ trọng các loại phân bón nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc tháng 8/2010, so với tháng trước (%) 26

Hình 16: Tỷ trọng lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010 (%) 27

Hình 17: Cơ cấu lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Malaysia tháng 8/2010, so với tháng trước 28

Hình 18: Tỷ trọng kim ngạch của 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010 (%) 29

Hình 19: Kim ngạch nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 8/2010 so với tháng 7/2010 (Triệu USD) 30

Hình 20: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp (lớn hơn 0.95 triệu USD) đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 8/2010 32

Hình 21: Giá mua vào một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn) 36

Hình 22: Giá bán ra một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn) 38

Hình 23: Giá phân Ure tại một số tỉnh ở Trung Quốc, (NDT/tấn) 40

Hình 24: Giá phân Ure tại một số địa phương theo tháng từ T1/2009 – T10/2010 (VND/kg) 42

Hình 25: Giá phân DAP tại một số địa phương theo tháng từ 1/2009 -15/10/2010 (VND/Kg) 43

Hình 26: Giá phân bón nhập khẩu của Việt Nam từ một số thị trường trong tháng 8/2010, USD/tấn 44

Hình 27: Giá phân bón Việt Nam nhập khẩu theo chủng loại trong tháng 8/2010, so với tháng 7/2010 (USD/tấn) 45

Hình 28: Sản xuất phân bón hóa học của Việt Nam, tháng 1/2009 – tháng 9/2010, (1000 tấn) 47

Hình 29: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ, tháng 1/2009-tháng 9/2010 (%) 50

Hình 30: Chỉ số tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ 51

Hình 31: Chỉ số tồn kho ngành sản xuất phân bón và hợp chất nitơ 51

Hình 32: Tỷ giá VND/NDT trên thị trường theo ngày từ tháng 3/2010- 17/10-2010. 52

Hình 33: Tỷ giá VND/USD trên thị trường, tháng 1/2009-tháng 10/2010 53

DANH MỤC BẢNG PHỤ LỤC

Bảng 1: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2009 – 9/2010. 57

Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%) 58

Bảng 3: Lượng và kim ngạch nhập khẩu các loại phân bón tháng 8/2010, so với tháng 7/2010. 58

Bảng 4: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure theo tháng, từ tháng 1/2009 – 15/9/2010. 59

Bảng 5: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure từ các thị trường tháng 8/2010, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. 59

Bảng 6: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP theo tháng, từ tháng 1/2009 – 15/9/2010. 60

Bảng 7: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP từ các thị trường tháng 8/2010, so tháng trước và cùng kỳ năm trước. 60

Bảng 8: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK theo tháng, từ tháng 1/2009 – 15/9/2010. 61

Bảng 9: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010. 61

Bảng 10: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali theo tháng, từ tháng 1/2009 – 15/9/2010. 62

Bảng 11: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali theo thị trường tháng 8/2010 62

Bảng 12: Tỉ trọng kim ngạch nhập khẩu phân bón từ 10 thị trường lớn nhất tháng 8/2010, tháng 7/2010 và tháng 6/2010. 63

Bảng 13: Kim ngạch 10 nước có lượng xuất khẩu phân bón lớn nhất vào Việt Nam tháng 8/2010, so với tháng 7/2010 63

Bảng 14: 10 thị trường xuất khẩu phân bón vào Việt Nam kim ngạch lớn hơn 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 8/2010. 63

Bảng 15: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc, tháng 8/2010 so với tháng 7/2010. 64

Bảng 16: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga, tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010. 64

Bảng 17: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Malaysia, tháng 8/2010 so với tháng trước. 64

Bảng 18: Tổng kim ngạch của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 8/2010, so với tháng 7/2010, tháng 6/2010 (USD) 65

Bảng 19: Kim ngạch nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất tháng 8/2010 so với tháng 7/2010 (USD) 65

Bảng 20: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp (> 0.95 triệu USD) đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 8/2010, so với tháng 7/2010 (Triệu USD, %) 65

Bảng 21: Giá Ure tại một vài địa phương thuộc Trung Quốc theo tháng (NDT/tấn). 66

Bảng 22: Giá Ure tại một số địa phương theo tháng (VND/Kg) 66

Bảng 23: Giá DAP tại một số địa phương theo tháng (VND/Kg) 67

Bảng 24: Lượng sản xuất phân bón trong nước theo tháng, từ tháng 1/2009 -9*/2010 (Nghìn tấn) 68

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411