Công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 11/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 11/2010

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 11 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau:

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC 8

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM 10

1. Tình hình sản xuất trong nước 10

2. Thị trường lúa gạo trong nước 12

3. Thị trường gạo xuất khẩu 15

3.1. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo 15

3.2. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo thị trường 18

3.2.1. 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam tháng 9/2010 18

3.2.2. 20 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 21

3.2.3. 10 thị trường xuất khẩu gạo có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 22

3.3. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại 23

3.4. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 25

3.4.1. Giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam 25

3.4.2. Giá gạo xuất khẩu theo thị trường 26

3.4.3. Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại 28

4. Nhập khẩu gạo của Việt Nam 29

5. Chính sách xuất khẩu gạo của Việt Nam – Nghị định 109/2010/NĐ-CP sẽ tái cấu trúc ngành kinh doanh xuất khẩu lúa gạo? 30

PHẦN II. DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 33

1. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 33

2. Doanh nghiệp tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu 34

PHẦN III. THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 36

1. Giá gạo thế giới 36

2. Cập nhật cung cầu gạo thế giới 38

PHẦN IV. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 42

1. Triển vọng cung cầu lúa gạo 42

2. Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam 44

2.1. Triển vọng giá trong nước 44

2.2. Triển vọng xuất khẩu 44

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Giá lúa tẻ thường theo ngày, đồng/kg (7/1/2010-1/11/2010) 14

Hình 2: Giá gạo tẻ thường theo ngày, đồng/kg (5/1/2010-1/11/2010) 14

Hình 3: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2008-10/2010 15

Hình 4: 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam tháng 9/2010 và tháng 8/2010 (nghìn tấn) 19

Hình 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 9/2010 (%) 19

Hình 6: 20 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (tấn) 22

Hình 7: 10 thị trường xuất khẩu gạo có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 100 nghìn USD và tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất, tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 (%) 23

Hình 8: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các loại gạo, tháng 9/2010 24

Hình 9: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các loại gạo, 9 tháng đầu năm 2010 24

Hình 10: Giá gạo xuất khẩu theo ngày của Việt Nam, USD/tấn (7/1/2010-2/11/2010) 26

Hình 11: Giá xuất khẩu gạo đồ 100% và gạo 25% tấm theo ngày của Thái Lan, USD/tấn (7/1/2010-3/11/2010) 26

Hình 12: 10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu cao nhất tháng 9/2010, USD/tấn 27

Hình 13: 10 thị trường đạt mức giá gạo xuất khẩu thấp nhất tháng 9/2010, USD/tấn 28

Hình 14: Giá gạo xuất khẩu theo chủng loại, tháng 9/2010 và tháng 8/2010, USD/tấn 29

Hình 15: Kim ngạch nhập khẩu gạo theo tháng, 1/2008-8/2010 (triệu USD) 29

Hình 16: Kim ngạch xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam tháng 9/2010 33

Hình 17: Thị phần trong tổng xuất khẩu của 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam tháng 9/2010 34

Hình 18: Kim ngạch của 15 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất tháng 9/2010 35

Hình 19: Tăng trưởng kim ngạch của 15 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 35

Hình 20: Giá gạo xuất khẩu 100% B và 5% tấm theo ngày của Thái Lan, USD/tấn (7/1/2010-3/11/2010) 37

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO 

Bảng 1: Sản xuất lúa gạo đến 15/10/2010 11

Bảng 2: Cân đối cung cầu gạo thế giới (nghìn tấn) 42

DANH MỤC HỘP

Hộp 1: Lũ tiểu mãn thấp và về muộn 12

Hộp 2: Sự khác nhau giữa hai nguồn số liệu của VFA và Hải quan 16

Hộp 3: Sử dụng công cụ giá sàn điều tiết lượng gạo xuất khẩu 17

Hộp 4: Xuất khẩu gạo sang thị trường Nga tăng mạnh từ nửa cuối năm 20

Hộp 5: Cam Pu Chia đang tham vọng có vị trí quan trọng trên thị trường xuất khẩu gạo thế giới 40

Bảng 1: Giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường và gạo nguyên liệu theo tháng, 1/2010-10/2010 (VNĐ/kg) 46

Bảng 2: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 1/2010-10/2010 46

Bảng 3: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 1/2010-10/2010 (USD/tấn) 47

Bảng 4: Cập nhật chính sách ngành hàng lúa gạo 47

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411