Công bố BC triển vọng ngành cao su, 10/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành cao su, 10/2010

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành cao su, phát hành tháng 10 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC 12

PHẦN I: CUNG - CẦU CAO SU THIÊN NHIÊN TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 13

I. CUNG CAO SU THIÊN NHIÊN TẠI 9 NƯỚC SẢN XUẤT CAO SU LỚN NHẤT THẾ GIỚI 13

1. Tổng cung cao su thiên nhiên năm 2010 13

2. Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản lượng cao su thiên nhiên theo tháng tại các nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới 14

II. TIÊU DÙNG CAO SU TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI 17

1. Tiêu dùng cao su tại Trung Quốc 18

2. Tiêu dùng cao su tại Ấn Độ và Malaysia 19

PHẦN 2: XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 20

I. XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU THẾ GIỚI 20

1. Xuất khẩu cao su tại một số nước xuất khẩu cao su lớn trên thế giới: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ… 20

2. Nhập khẩu cao su của một số nước nhập khẩu cao su lớn trên thế giới: Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ 21

II. XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA VIỆT NAM 22

1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam tháng 9/2010 22

2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam 9 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 23

3. Xuất khẩu cao su theo thị trường 24

3.1. 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam tháng 8/2010 24

3.2. 10 nước dẫn đầu về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009 29

3.3. 10 thị trường triển vọng tháng 8/2010 30

4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại 31

4.1. Cơ cấu xuất khẩu chủng loại cao su theo tháng 31

4.2. Chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường 32

PHẦN 3: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 37

I. GIÁ CAO SU XUẤT KHẨU THEO THÁNG 37

1. Thị trường thế giới 37

2. Thị trường Việt Nam 38

II. GIÁ CAO SU XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM THEO THỊ TRƯỜNG 39

III. GIÁ CAO SU XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM THEO CHỦNG LOẠI 40

PHẦN 4: XUẤT KHẨU THEO DOANH NGHIỆP 42

I. DOANH NGHIỆP XUẤT  KHẨU 42

1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất 42

2. 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 500 nghìn USD và đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất 44

II. DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN 45

1. Công ty cổ phần cao su Phước Hoà (PHR) 46

2. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú (DPR) 47

3. Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (HRC) 48

4. Công ty cổ phần cao su Tây Ninh (TRC) 48

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG 50

1. Tăng trưởng 50

2. Giá dầu 50

3. Triển vọng 51

3.1. Thị trường thế giới 51

3.2. Thị trường Việt Nam 52

PHẦN 6: PHỤ LỤC 54

Phụ lục 01: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 67

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, 2005-2010 13

Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn trên thế giới, tháng 1-tháng 9/2010, (1000 tấn) 16

Hình 3: Tốc độ tăng trưởng sản lượng của 9 nước sản xuất cao su lớn trên thế giới, 9 tháng 2010/2009, (%) 17

Hình 4: Tiêu thụ cao su thiên nhiên tại Trung Quốc, tháng 1/2008-tháng 9/2010 18

Hình 5: Tiêu thụ cao su thiên nhiên tại Ấn Độ và Malaysia, tháng 1/2008-tháng 8/2010 19

Hình 6: Lượng cao su xuất khẩu của một số nước xuất khẩu cao su lớn trên thế giới, 9 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009, (nghìn tấn) 20

Hình 7: Lượng cao su nhập khẩu của một số nước nhập khẩu cao su lớn trên thế giới, tháng 1/2009-tháng 9/2010, (nghìn tấn) 22

Hình 8: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2008-tháng 9/2010 23

Hình 9: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%) 24

Hình 10: 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam tháng 8/2010 và tháng 7/2010 25

Hình 11: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam của Trung Quốc, tháng 1-tháng 8/2010 25

Hình 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Lào Cai và một số cửa khẩu khác trong tháng 8/2010 27

Hình 13: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch của 10 nước nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, tháng 8/2010 so với tháng 7/2010 28

Hình 14: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch của 10 nước nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, 8 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%) 29

Hình 15: 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam lớn nhất tháng 8/2010 30

Hình 16: Cơ cấu xuất khẩu các chủng loại cao su tháng 8 và tháng 7/2010 31

Hình 17: Thị phần theo lượng xuất khẩu cao su SVR 3L sang các thị trường, tháng 8-tháng 7/2010 33

Hình 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR 10 trong tháng 8/2010 đi các thị trường 34

Hình 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Latex sang các thị trường, tháng 8/2010 35

Hình 20: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su SVRCV60, tháng 8-tháng 7/2010 36

Hình 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 sang các thị trường, tháng 8/2010 36

Hình 22: Giá cao su RSS2 và RSS3 (FOB Bangkok), tháng 4/2007-tháng 10/2010, (USD/tấn) và giá dầu thô thế giới (USD/thùng) 37

Hình 23: Giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam, tháng 1/2008-tháng 9/2010, (USD/tấn) 38

Hình 24: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường tháng 8/2010, (USD/tấn) 39

Hình 25: Giá cao su xuất khẩu theo một số chủng loại, tháng 4-tháng 8/2010, (USD/tấn) 41

Hình 26: Tỷ trọng kim ngạch của 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất tháng 5 – tháng 8/2010 42

Hình 27: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 8/2010 45

Hình 28: Kim ngạch xuất khẩu cao su tháng 8/2010 của các công ty có mã chứng khoán PHR, DPR, HRC và TRC 46

DANH MỤC BẢNG PHỤ LỤC

Bảng 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, 2005-2010 54

Bảng 2: Sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn trên thế giới, tháng 1-tháng 9/2010, (1000 tấn) 54

Bảng 3: Tiêu thụ cao su thiên nhiên tại Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia tháng 1/2008-tháng 9/2010 55

Bảng 4: Lượng cao su xuất khẩu của một số nước xuất khẩu cao su lớn trên thế giới, 9 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009, (nghìn tấn) 56

Bảng 5: Lượng cao su nhập khẩu của một số nước nhập khẩu cao su lớn trên thế giới, tháng 1/2009-tháng 9/2010, (nghìn tấn) 56

Bảng 6: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2008-tháng 9/2010 57

Bảng 7: Lượng và kim ngạch 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, tháng 8/2010 58

Bảng 8: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam của Trung Quốc, tháng 1-tháng 8/2010 58

Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam qua các cửa khẩu, tháng 8/2010 58

Bảng 10: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch của 10 nước nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, 8 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009, (%) 59

Bảng 11: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam tháng 8/2010 59

Bảng 12: Lượng và kim ngạch chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2010 60

Bảng 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR 3L đi các thị trường, tháng 8/2010 60

Bảng 14: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR 10 trong tháng 8/2010 đi các thị trường 61

Bảng 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Latex trong tháng 8/2010 đi các thị trường 61

Bảng 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVRCV60 trong tháng 8/2010 đi các thị trường 62

Bảng 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 trong tháng 8/2010 đi các thị trường 62

Bảng 18: Giá cao su RSS2 và RSS3 (FOB Bangkok), tháng 4/2007-tháng 10/2010, (USD/tấn) và giá dầu thô thế giới (USD/thùng) 63

Bảng 19: Giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam, tháng 1/2008-tháng 9/2010, (USD/tấn) 64

Bảng 20: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường tháng 8/2010, (USD/tấn) 65

Bảng 21: Giá cao su xuất khẩu theo chủng loại, tháng 4-tháng 8/2010, (USD/tấn) 66

Bảng 22: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất tháng 8/2010 66

 Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411