Công bố BC nhập khẩu lúa mì Việt Nam 2005 - 2010 và triển vọng
 

Công bố BC nhập khẩu lúa mì Việt Nam 2005 - 2010 và triển vọng

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo nhập khẩu lúa mì Việt Nam 2005 - 2010 và triển vọng  phát hành tháng 10 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC CÁC BẢNG

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG LÚA MỲ THẾ GIỚI

1. Cung lúa mỳ thế giới

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mỳ thế giới 2005 – 2010

1.2. Sản lượng lúa mỳ tại một số nước sản xuất lớn trên thế giới

1.2.1. Trung Quốc

1.2.2. Ấn Độ

1.2.3. Mỹ

1.2.4. Nga

2. Nhu cầu nhập khẩu lúa mỳ trên thế giới 2005 - 2010

3. Tiêu thụ, sản xuất, dự trữ lúa mỳ thế giới giai đoạn 2005 - 2010

3.1. Tiêu thụ, sản xuất và dự trữ lúa mỳ thế giới giai đoạn 2005 - 2010

3.2. Xuất khẩu và dự trữ của một số nước xuất khẩu lúa mỳ lớn trên thế giới

3.2.1. Trung Quốc

3.2.2. Nga

3.2.3. Mỹ

3.2.4. Ấn Độ

4. Diễn biến giá lúa mỳ thế giới giai đoạn 2000 – 2010

PHẦN 2: CUNG LÚA MỲ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

1. Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

2. Nhập khẩu lúa mỳ theo tháng năm 2008 - 2010

3. Top 5 quốc gia xuất khẩu lúa mỳ lớn vào Việt Nam

4. Giá lúa mỳ nhập khẩu của Việt Nam

5. Thuế nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA MỲ 2010/2011

1. Sản xuất và tồn kho lúa mỳ thế giới có chiều hướng giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng lên

2. Xu hướng xuất nhập khẩu lúa mỳ của thế giới trong 10 năm tới

3. Triển vọng giá lúa mỳ

4. Xu hướng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Diện tích lúa mỳ thế giới niên vụ 2009/10 giảm nhẹ so với niên vụ 2009/10

Hình 2: Sản lượng lúa mỳ thế giới niên vụ 2009/10 giảm 0,4% so với niên vụ trước

Hình 3: Sản lượng lúa mỳ niên vụ 2009/2010 của một số quốc gia sản xuất lớn (triệu tấn)

Hình 4: Diện tích và sản lượng lúa mỳ niên vụ 2009/10 tăng tại Trung Quốc

Hình 5: Sản lượng lúa mỳ Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục vào tháng 6/2011

Hình 6: Diện tích trồng lúa mỳ của Mỹ tiếp tục bị suy giảm trong niên vụ 2010/11

Hình 7: Diện tích và sản lượng lúa mỳ niên vụ 2010/11 tại Nga giảm mạnh

Hình 8: Nhập khẩu lúa mỳ thế giới có xu hướng giảm (triệu tấn)

Hình 9: Nhu cầu nhập khẩu lúa mỳ của một số quốc gia nhập khẩu lúa mỳ lớn thế giới năm 2009 – 2010 (triệu tấn)

Hình 10: Tiêu thụ và dự trữ lúa mỳ thế giới 2006 - 2010

Hình 11: Xuất khẩu lúa mỳ thế giới đang có dấu hiệu suy giảm (triệu tấn)

Hình 12: Tình hình xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Trung Quốc 2000 - 2010

Hình 13: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Trung Quốc 2000 - 2010

Hình 14: Xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Nga năm 2007 - 2010

Hình 15: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Nga 2007 - 2010

Hình 16: Xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Mỹ năm 2008 - 2010

Hình 17: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Mỹ 2007 - 2010

Hình 18: Xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Ấn Độ năm 2002 - 2010

Hình 19: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Ấn Độ năm 2002 - 2010

Hình 20: Giá lúa mỳ 9 tháng đầu năm 2010 tại cảng Mexico thấp hơn giá trung bình của năm 2009 khoảng 8,8%

Hình 21: Diễn biến giá lúa mỳ theo tháng tại cảng Mexico 2008 – 2010

Hình 22: Nhập khẩu lúa mỳ theo lượng 2008 - 2010

Hình 23: Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm 2005 - 2010

Hình 24: Kim ngạch nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam theo tháng năm 2008 - 2010

Hình 25: Lượng lúa mỳ nhập khẩu theo tháng của Việt Nam 2008 - 2010

Hình 26: Top các quốc gia xuất khẩu lúa mỳ lớn vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2010

Hình 27: Kim ngạch xuất khẩu lúa mỳ vào Việt Nam của một số quốc gia 2005 – 2009 (triệu USD)

Hình 28: Giá lúa mỳ nhập khẩu trung bình của Việt Nam năm 2008 - 2010

Hình 29: Giá lúa mỳ trung bình theo tháng của Úc và Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam năm 2008 - 2010

Hình 30: Giá lúa mỳ trung bình theo tháng của Ukraina xuất khẩu vào Việt Nam năm 2009 - 2010

Hình 31: Giá nhập khẩu lúa mỳ theo tháng của các nước xuất khẩu lúa mỳ vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (USD/tấn)

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mỳ thế giới giai đoạn 1995 - 2010

Bảng 2: Sản lượng lúa mỳ của một số quốc gia sản xuất lớn (triệu tấn)

Bảng 3: Diện tích và sản lượng lúa mỳ của Trung Quốc năm 2007 - 2011

Bảng 4: Diện tích và sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ năm 2008 - 2011

Bảng 5: Diện tích và sản lượng lúa mỳ của Mỹ năm 2008 – 2011

Bảng 6: Diện tích và sản lượng lúa mỳ của Nga năm 2007 – 2011

Bảng 7: Nhập khẩu lúa mỳ thế giới năm 2006 - 2011

Bảng 8: Nhu cầu nhập khẩu lúa mỳ của một số quốc gia nhập khẩu lúa mỳ lớn thế giới năm 2009 – 2011(triệu tấn)

Bảng 9: Tiêu thụ và dự trữ lúa mỳ thế giới của thế giới năm 2006 - 2010

Bảng 10: Lượng lúa mỳ xuất khẩu của thế giới năm 2006 – 2010 (triệu tấn)

Bảng 11: Lượng xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Trung Quốc 2000 - 2010

Bảng 12: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Trung Quốc năm 2000 - 2010

Bảng 13: Lượng xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Nga năm 2007 – 2010

Bảng 14: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Nga năm 2007 – 2010

Bảng 15: Lượng xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Mỹ năm 2008 – 2010

Bảng 16: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Mỹ năm 2007 – 2010

Bảng 17: Lượng xuất khẩu và dự trữ lúa mỳ của Ấn Độ năm 2002 - 2010

Bảng 18: Tiêu thụ lúa mỳ nội địa của Ấn Độ năm 2002 - 2010

Bảng 19: Giá lúa mỳ tại cảng Mexico năm 2000 - 2010

Bảng 20: Giá lúa mỳ theo tháng tại cảng Mexico năm 2007 – 2010

Bảng 21: Kim ngạch nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam  năm 2001 – 2010

Bảng 22: Nhập khẩu lúa mỳ theo lượng của Việt Nam năm 2008 - 2010

Bảng 23: Kim ngạch, lượng và giá lúa mỳ nhập khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2008 – 2010

Bảng 24: Kim ngạch và lượng lúa mỳ của các quốc gia xuất khẩu lúa mỳ lớn vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2010

Bảng 25: Kim ngạch xuất khẩu lúa mỳ vào Việt Nam của một số quốc gia năm 2005 – 2009 (triệu USD)

Bảng 26: Giá lúa mỳ trung bình theo tháng của Úc, Mỹ và Ukraina xuất khẩu vào Việt Nam năm 2008 – 2010 (USD/tấn)

Bảng 27: Giá nhập khẩu lúa mỳ theo tháng của các nước xuất khẩu lúa mỳ vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (USD/tấn)

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411