Báo cáo thường niên thị trường tiêu 2016 và triển vọng 2017
 

Báo cáo thường niên thị trường tiêu 2016 và triển vọng 2017

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Tiêu 2016 & Triển vọng 2017, phát hành tháng 12/2016. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI    
1. Sản lượng hồ tiêu thế giới 2016    
1.1. Tổng sản lượng tiêu đen thế giới 2016    
1.2. Tổng sản lượng tiêu trắng thế giới năm 2016    
2. Tiêu dùng hồ tiêu của các nước sản xuất trong năm 2016    
3. Tổng xuất khẩu hồ tiêu thế giới 2016    
4. Dự trữ hồ tiêu thế giới 2016    
5. Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới    
PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN    
1. Ấn Độ    
2. Indonesia    
3. Brazil    
4. Trung Quốc
5. Malaysia    
6. Srilanka    
PHẦN 3: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM    
1. Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam    
2. Triển vọng năm 2017    
PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2016    
1. Sản xuất    
1.1. Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam
1.2. Năng suất hồ tiêu Việt Nam    
1.3. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam    
2. Giá hồ tiêu tại Việt Nam    
2.1. Giá hồ tiêu nội địa    
2.2. Giá hồ tiêu xuất khẩu    
PHẦN 5. XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM    
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2016    
2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng    
3. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại    
4. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường    
4.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam    
4.2. Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam    
5. Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường    
5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam    
5.2. Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu đen Việt Nam    
6. Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường    
6.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam    
6.2. Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu trắng Việt Nam    
7. Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam    
PHẦN 6: NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM    
1. Nhập khẩu chung    
2. Nhập khẩu theo thị trường    
PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU    
1. SWOT    
1.1. Điểm mạnh    
1.2. Điểm yếu    
1.3. Cơ hội    
1.4. Thách thức    
2. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu    
2.1. Người nông dân    
2.2. Thương lái    
2.3. Doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu    
2.4. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam    
2.5. Ngân hàng    


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Hình 1: Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2009 – 2016*, nghìn tấn    
Hình 2: Tỷ lệ sản lượng tiêu đen và tiêu trắng thế giới năm 2009-2016, tấn    
Hình 3: Tổng sản lượng tiêu đen thế giới giai đoạn 2009 – 2016, nghìn tấn    
Hình 4: Tổng sản lượng tiêu trắng thế giới giai đoạn 2009 – 2016, nghìn tấn    
Hình 5: Lượng tiêu dùng tiêu đen và tiêu trắng của các nước sản xuất năm 2016 so với năm 2015    
Hình 6: Tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu thế giới giai đoạn 2009 – 2016, nghìn tấn    
Hình 7: Giá thu mua nội địa tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ (USD/tấn)    
Hình 8: Giá tiêu đen xuất khẩu Ấn Độ và Indonesia (USD/tấn)    
Hình 9: Diễn biến giá tiêu đen nội địa và xuất khẩu tại Ấn Đô theo tuần, 1/2015-08/2016, USD/tấn    
Hình 10: Diễn biến giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu tại Indonesia theo tuần, 1/2015-08/2016, USD/tấn    
Hình 11: Diễn biến giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu tại Malaysia theo tuần, 1/2015-8/2016, USD/tấn    
Hình 12: Diễn biến giá tiêu đen nội địa tại Srilanka theo tuần, 1/2015-8/2016, USD/tấn    
Hình 13: Tổng diện tích hồ tiêu gieo trồng và thu hoạch cả nước năm 2007-2016, nghìn ha    
Hình 14: Năng suất hồ tiêu Việt Nam năm 2007 – 2016, tấn/ha    
Hình 15: Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2007 – 2016    
Hình 16: Sản lượng hồ tiêu phân theo địa phương năm 2016 so với năm 2015, (nghìn tấn)    
Hình 17: Giá tiêu đen tại thị trường Gia Lai và Bình Phước, đồng/kg    
Hình 18: Giá tiêu đen xô tại thị trường Ðắk Lắk, đồng/kg    
Hình 19: Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, USD/tấn    
Hình 20: Tương quan giữa giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam    
Hình 21: Tương quan giữa giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam và giá tiêu đen Asta tại Kochi Ấn Độ (USD/tấn)    
Hình 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2001 – 2016    
Hình 23: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, 1/2015-10/2016    
Hình 24: Cơ cấu về lượng các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2010 –2016    
Hình 25: Cơ cấu về kim ngạch các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2010 – 2016    
Hình 26: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trong 10 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Hình 27: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và 10 tháng năm 2016 (nghìn tấn)    
Hình 28: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2015 và 10 tháng năm 2016 theo kim ngạch (triệu USD)    
Hình 29: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 30: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu đen Việt Nam năm 2015 và 10 tháng năm 2016 (nghìn tấn)    
Hình 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang UAE theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 33: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Ấn Độ theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 34: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 35: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu trắng Việt Nam năm 2015 và 10 tháng 2016    
Hình 36: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 37: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Đức theo tháng, 1/2015 – 10/2016
Hình 38: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Hà Lan theo tháng, 1/2015 – 10/2016    
Hình 39: Top 20 doanh nghiệp thuộc VPA xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 10 tháng đầu năm 2016 so sánh với cùng kỳ (triệu USD)    
Hình 40: Tương quan kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu hồ tiêu theo tháng, 1/2015 – 10/2016 (triệu USD)    
Hình 41: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2009-10T/2016, triệu USD    
Hình 42: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016    


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Ấn Độ năm 2011 – 2016, tấn    
Bảng 2: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Indonesia năm 2011 – 2016, tấn    
Bảng 3: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Brazil năm 2010 – 2016, tấn    
Bảng 4: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Trung Quốc năm 2011 – 2016, tấn    
Bảng 5: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Malaysia năm 2010 – 2016, tấn    
Bảng 6: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Sirlanka năm 2011 – 2016, tấn    
Bảng 7: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2016    
Bảng 8: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2017    
Bảng 9: Cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và 2017    
Bảng 10: Diện tích hồ tiêu của Việt Nam qua các năm, 2014-2016 (ha)    
Bảng 11: Kết quả sản xuất hồ tiêu tại 7 tỉnh lớn    
Bảng 12: Ảnh hưởng của hạn hán năm 2016 đến diện tích Hồ tiêu tại Tây Nguyên    
Bảng 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2015 và 10 tháng năm 2016    
Bảng 14: Tỷ trọng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2015 và 10 tháng năm 2016    
Bảng 15: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705
Hotline: 0943.411.411 (Chị Mai) hoặc 0936.288.112 (Chị Hương)

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện