Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2017 và Triển vọng 2018
 

Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường mía đường 2017 và triển vọng 2018, phát hành ngày 29/12/2017. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2017
I. Thị trường đường thế giới năm 2017
1. Sản lượng, tiêu thụ và tồn kho đường
2. Xuất, nhập khẩu
2.1. Xuất khẩu
2.2. Nhập khẩu
II. Cung cầu đường một số quốc gia xuất khẩu đường lớn
1. Brazil
1.1. Diện tích, sản lượng
1.2.  Xuất khẩu
2. Thái Lan
2.1. Diện tích, sản lượng, tiêu thụ
2.2. Xuất khẩu
2.3. Chính sách phát triển
III. Cung cầu đường một số quốc gia nhập khẩu đường lớn
1.Trung Quốc
1.1. Diện tích, sản lượng
1.2. Giá nguyên liệu và giá đường tại thị trường Trung Quốc
1.3. Cân đối cung cầu đường Trung Quốc
1.4.Thương mại
1.5. Chính sách phát triển đường Trung Quốc
2. Ấn Độ
2.1. Sản lượng và tiêu thụ
2.2. Xuất nhập khẩu
IV. Diễn biến giá đường thế giới năm 2017
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2017
I. Sản xuất mía đường 2017
1. Diện tích, năng suất, sản lượng mía đường năm 2017
2. Tồn kho năm 2017
3. Tiêu thụ đường và giá đường năm 2017
3.1. Tiêu thụ đường 2017
3.2. Giá đường năm 2017
4. Xuất nhập khẩu đường năm 2017
4.1. Xuất khẩu đường năm 2017
4.2. Nhập khẩu
5. Diễn biến giá đường trong nước các tháng năm 2017
II. Doanh nghiệp mía đường năm 2017
1. Kết quả sản xuất đường của các nhà máy năm 2017
2. Đấu giá quota nhập khẩu đường năm 2017
3. Tàu vận chuyển đường nhập khẩu và từ Nam ra Bắc trong năm 2017
4. Chuyển động doanh nghiệp
III. Cân đối cung cầu mía đường Việt Nam 2017
IV. Chính sách ngành mía đường Việt Nam
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG NĂM 2018
I. Triển vọng thị trường mía đường thế giới
1. Sản lượng và tiêu thụ đường năm 2018
2. Xuất, nhập khẩu đường 2018
II. Triển vọng thị trường mía đường Việt Nam
1. Kế hoạch sản xuất mía, đường niên vụ 2017-2018
2. Kế hoạch sản xuất 2017 – 2018 của các nhà máy
3. Khả năng mở cửa thị trường đường nội địa năm 2018?
PHẦN 4: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Sự kiện ngành mía đường
Phụ lục 2: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo
Phụ lục 3:Tổng hợp số liệu của các nhà máy vụ sản xuất 2016-2017 và kế hoạch sản xuất vụ 2017-2018
Phụ lục 4: Giá đường RS tại nhà máy đường 2015-2017 (đồng/kg)
Phụ lục 5: So sánh giá đường tiểu ngạch biên giới Tây Nam và đường tại các nhà máy ở miền Nam, 2015-2017 (đồng/kg)
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng đường một số nước niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Bảng 2: Tiêu thụ đường của một số nước niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Bảng 3: Tồn kho đường của một số nước niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Bảng 4: Xuất khẩu đường của một số nước lớn niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Bảng 5: Nhập khẩu đường một số nước niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Bảng 6: Sản lượng mía, đường và ethanol của Brazil qua 2 niên vụ (triệu tấn)
Bảng 7: Diện tích, sản lượng mía của Thái Lan qua các năm
Bảng 8: Cân đối cung cầu đường Thái Lan các niên vụ, 2010/11-2016/17 (triệu tấn)
Bảng 9: Diện tích, sản lượng vùng nguyên liệu của Trung Quốc qua các vụ sản xuất, 2014/15-2016/17
Bảng 10: Giá thu mua mía nguyên liệu tại các vùng trồng mía trọng điểm của Trung Quốc, NDT/tấn
Bảng 11: Cân đối Cung cầu đường của Trung Quốc qua các niên vụ, 2015/16-2016/17 (triệu tấn)
Bảng 12: Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2015-2017 (nghìn tấn)
Bảng 13: Diện tích mía và năng suất mía theo vùng nguyên liệu tập trung niên vụ 2016/2017
Bảng 14: Giá đường trên thị trường Việt Nam so với giá đường đường lậu Thái lan (tại Lao bảo, Đông Hà, Biên giới Tây Nam và TP Hồ Chí Minh) từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2017 (đơn vị: đồng/kg).
Bảng 15: Kết quả sản xuất mía đường niên vụ từ 2012/13 đến 2016/17
Bảng 16: Năng suất, Chữ đường, Công suất, Sản lượng mía ép và sản lượng đường của các nhà máy niên vụ 2016/17
Bảng 17: Kết quả kinh doanh niên vụ 2016/17 của một số nhà máy đường
Bảng 18: 15 doanh nghiệp trong tổng số 28 doanh nghiệp trúng hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017
Bảng 19: Thống kê một số tàu vận chuyển đường ở các cảng Sài Gòn, Quy Nhơn, Hải Phòng giai đoạn 4/2017 – 12/2017
Bảng 20: So sánh chỉ tiêu năm 2017 và 2016 (ngàn tấn)
Bảng 21: Cân đối cung cầu mía đường (ngàn tấn)
Bảng 22: Cân đối cung cầu đường thế giới
Bảng 23: Kế hoạch sản xuất 2017/18 của các nhà máy đường
 
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Sản lượng và tiêu thụ đường thế giới niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 2: Tồn kho đường thế giới niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 3: Lượng xuất khẩu đường thế giới các niên vụ 2013/14-2016/17 (triệu tấn)
Biểu 4: Nhập khẩu đường thế giới niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 5: Sản lượng đường của Brazil niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 6: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Brazil theo tháng, từ tháng 1/2016-11/2017
Biểu 7: Sản lượng đường của Thái Lan niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 8: Lượng đường tồn kho Thái Lan niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan, 1/2015-04/2017
Biểu 10: Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh (Trung Quốc) trong niên vụ 2016/17 (NDT/tấn)
Biểu 11: Diễn biến giá đường Côn Minh và đường kỳ hạn gần nhất trên sàn ZCE (Trung Quốc) năm 2017, NDT/tấn
Biểu 12: Sản lượng và tiêu thụ đường của Trung Quốc niên vụ 2013/14 – 2016/17 (triệu tấn)
Biểu 13: Tồn kho đường cuối kỳ của Trung Quốc niên vụ 2013/14 – 2016/17 (ngàn tấn)
Biểu 14: Lượng nhập khẩu đường Trung Quốc giai đoạn 2013/14-2016/17, triệu tấn
Biểu 15: Sản lượng và tiêu thụ đường Ấn Độ niên vụ 2013/14-2016/17 (triệu tấn)
Biểu 16: Xuất nhập khẩu đường Ấn Độ qua các niên vụ 2013/14-2016/17 (triệu tấn)
Biểu 17: Diễn biến giá đường thô và đường trắng trên sàn New York và London theo tháng, từ tháng 01/2016-12/2017 (USD/tấn)
Biểu 18: Diện tích mía qua các niên vụ 2001/02-2017/18 (ngàn ha)
Biểu 19: Lượng đường tồn kho tại nhà máy thuộc Hiệp hội và Công ty thương mại theo tháng năm 2016 và 2017 (nghìn tấn)
Biểu 20: Lượng đường tồn kho tính đến 30/11/2017 theo loại niên vụ 2016/17 (nghìn tấn)
Biểu 21: Lượng đường tồn kho tính đến 30/11/2017 theo miền niên vụ 2016/17 (nghìn tấn)
Biểu 22: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)
Biểu 23: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)
Biểu 24: Top 10 thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam năm 2017
Biểu 25: Top 10 thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam năm 2016
Biểu 26: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam giai đoạn 2012-2017 (trăm triệu USD)
Biểu 27: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng (triệu USD)
Biểu 28: Top 10 thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2017
Biểu 29: Top 10 thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2016
Biểu 30: Giá đường RS nội địa tại nhà máy theo tuần trong năm 2017 (VND/kg)
Biểu 31: Giá đường RE nội địa tại nhà máy theo tuần trong năm 2017 (VND/kg)
Biểu 32: Giá đường RAW nội địa tại nhà máy theo tuần trong năm 2017 (VND/kg)
Biểu 33: So sánh giá đường tiểu ngạch biên giới Tây Nam và đường tại các nhà máy ở Miền Nam từ 2015-2017 (VND/kg)
 
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Đường lậu chiếm khoảng 50% thị trường
Hộp 2: VSSA tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ đường và đối phó với đường nhập lậu
Hộp 3: Tình hình cải tổ,  nâng cấp một số nhà máy đường năm 2017
 
 
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình ảnh  1: Buôn lậu đường ở Cửa khẩu Lao Bảo – Quảng Trị.
Hình ảnh 2: Tàu Phương Thành 10 đang dỡ hàng đường từ tàu lên xe tải ở Cảng Hải Phòng tháng 12/2017
Hình ảnh 3: Đường Quảng Đông từ Trung Quốc về Việt Nam theo container ở cảng Hải Phòng cuối tháng 12/2017

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện