Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 10/1/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG 7
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 7
DANH MỤC CÁC HỘP 8
TỔNG LƯỢC 9
 
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI 11
1. Sản lượng hồ tiêu thế giới 2019 11
2. Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới 12
 
PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN 15
1. Ấn Độ 15
2. Indonesia 16
3. Brazil 18
4. Trung Quốc 19
5. Malaysia 20
6. Srilanka 22
 
PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2019 23
1. Sản xuất 23
1.1. Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam 23
1.2. Năng suất hồ tiêu Việt Nam vụ 2018-2019 24
1.3. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam 25
2. Giá hồ tiêu tại Việt Nam 26
2.1. Giá hồ tiêu nội địa 26
2.2. Giá hồ tiêu xuất khẩu 30
 
PHẦN 4. XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM 35
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 10 tháng năm 2019 35
2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng 36
3. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 37
4. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường 39
5. Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường 43
6. Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường 49
7. Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 53
 
PHẦN 5: NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM 56
1. Nhập khẩu chung 56
2. Nhập khẩu theo thị trường 57
 
PHẦN 6: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM 59
1. Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam 59
2. Triển vọng Hồ tiêu năm 2020 63
 
PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU 64
1. SWOT 64
2. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu 66
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
 
Bảng 1: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Ấn Độ năm 2012 – 2020, tấn 16
Bảng 2: Cân đối cung – cầu hồ tiêu của Indonesia năm 2012 – 2019, tấn 17
Bảng 3: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Brazil năm 2012 – 2020, (tấn) 19
Bảng 4: Cân đối cung – cầu hồ tiêu của Trung Quốc năm 2012 – 2019, (tấn) 20
Bảng 5: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Malaysia năm 2012 – 2019, tấn 21
Bảng 6: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Sirlanka năm 2012 – 2020, (tấn) 22
Bảng 7: Diện tích hồ tiêu của Việt Nam qua các năm, 2014-2019 (ha) 23
Bảng 8: Diện tích hồ tiêu tại 6 tỉnh trồng tiêu lớn nhất cả nước, (ha) 23
Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 10 tháng năm 2018-2019 37
Bảng 10: Tỷ trọng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 10 tháng năm 2018-2019 37
Bảng 11: Thị phần nhập khẩu hồ tiêu của các Châu lục 2017 – 10 tháng 2019 39
Bảng 12: Cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2018 và 2019 60
Bảng 13: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2018 61
Bảng 14: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2019 61
Bảng 15: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo 71
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
 
Biểu 1: Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2011 – 2019, ngàn tấn 11
Biểu 2: Diễn biến giá tiêu xô, tiêu chọn Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày 2019 14
Biểu 4: Xuất khẩu, nhập khẩu tiêu Ấn Độ giai đoạn 2012-2020, (tấn) 16
Biểu 5: Tồn kho Hồ tiêu Indonesia qua các năm, (tấn) 18
Biểu 6: Xuất khẩu - nhập khẩu Hồ tiêu Trung Quốc, 2012-2019, tấn 20
Biểu 7: Tiêu thụ nội địa và tồn kho Hồ tiêu Malaysia năm 2012-2019, tấn 21
Biểu 8: Tổng diện tích hồ tiêu gieo trồng và thu hoạch cả nước năm 2012-2019, nghìn ha 24
Biểu 9: Năng suất hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2019, tấn/ha 25
Biểu 10: Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2019 26
Biểu 12: Giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, và Vũng Tàu 2018-2019 (ngàn đồng/kg) 27
Biểu 13: Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, USD/tấn 33
Biểu 14: Tương quan giữa giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam 34
Biểu 15: Lượng và Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 2009–2019 36
Biểu 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2017-2019 37
Biểu 17: Cơ cấu về lượng các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, 2012– 10T 2019 38
Biểu 18: Cơ cấu về kim ngạch các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, 2012-2019 39
Biểu 19: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường 40
Biểu 20: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2018 và 10T 2019 (ngàn tấn) 42
Biểu 21: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 2018 và 2019 (triệu USD) 43
Biểu 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam theo tháng, 2018 – 2019 44
Biểu 23: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu đen Việt Nam 2018 và 10 tháng 2019 (ngàn tấn) 45
Biểu 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Mỹ, 2018 – 10 tháng 2019 46
Biểu 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Trung Quốc 2018–10T 2019 47
Biểu 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Ấn Độ, 2018 – 10T 2019 48
Biểu 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang UAE theo tháng, 2018- 2019 49
Biểu 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam theo tháng, 2018 – 2019 50
Biểu 29: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu trắng Việt Nam theo lượng, năm 2018 - 2019 51
Biểu 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Mỹ, 2018–2019 52
Biểu 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Đức, 2018–2019 52
Biểu 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Hà Lan,2018 – 2019 53
Biểu 33: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2019 (triệu USD) 54
Biểu 34: So sánh Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 2018-2019 (triệu USD) 54
Biểu 35: Tỷ trọng Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 10 tháng 2019 55
Biểu 36: Tương quan kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu hồ tiêu, 2017 – 2019 (triệu USD) 56
Biểu 37: Nhập khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2012- 10 tháng 2019, triệu USD 57
Biểu 38: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ các quốc gia, 2018 - 2019 58
 
DANH MỤC CÁC HỘP
 
Hộp 1: Hồ tiêu Việt Nam rớt khỏi ngôi vị xuất khẩu tỷ đô 27
Hộp 2: Đắk Nông: Giá hồ tiêu giảm mạnh – Nông dân “điêu đứng” 29
Hộp 3: Gia Lai: Giá hồ tiêu thấp kỷ lục, dân không dám trồng mới 30
Hộp 4: Giá tiêu sẽ không khởi sắc trong năm 2019 30
Hộp 5: Bộ Công Thương: Giá tiêu có thể tiếp tục bấp bênh 32

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện