Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và Triển vọng 2019
 

Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 10/1/2019. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG 

DANH MỤC CÁC HỘP    

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

TỔNG LƯỢC      

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI              

1. Sản lượng hồ tiêu thế giới 2018            

2. Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới     

PHẦN 2. MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN             

1. Ấn Độ

2. Indonesia      

3. Brazil

4. Trung Quốc   

5. Malaysia         

6. Srilanka           

PHẦN 3. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2018      

1. Sản xuất         

1.1. Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam

1.2. Năng suất hồ tiêu Việt Nam vụ 2018-2019

1.3. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam

2. Giá hồ tiêu tại Việt Nam          

2.1. Giá hồ tiêu nội địa  

2.2. Giá hồ tiêu xuất khẩu

PHẦN 4. XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM              

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2018            

2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng           

3. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại       

4. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường      

5. Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường        

6. Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường     

7. Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam              

PHẦN 5. NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM   

1. Nhập khẩu chung       

2. Nhập khẩu theo thị trường

PHẦN 6. CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM          

1. Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam     

2. Triển vọng Hồ tiêu Việt Nam năm 2019             

PHẦN 7. PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU 

1. SWOT              

2. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu      

3. Các sự kiện ngành Hồ tiêu 2018            

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1:Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Ấn Độ năm 2011 – 2019, tấn 

Bảng 2: Cân đối cung – cầu hồ tiêu của Indonesia năm 2012 – 2019, tấn  

Bảng 3: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Brazil năm 2012 – 2018, tấn 

Bảng 4: Cân đối cung – cầu hồ tiêu của Trung Quốc năm 2012 – 2018, tấn               

Bảng 5: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Malaysia năm 2012 – 2019, tấn          

Bảng 6: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Sirlanka năm 2012 – 2019, tấn            

Bảng 7: Diện tích hồ tiêu của Việt Nam qua các năm, 2014-2018 (ha)        

Bảng 8: Kết quả sản xuất hồ tiêu tại 6 tỉnh trồng tiêu lớn nhất cả nước    

Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 10 tháng năm 2018 và năm 2017  

Bảng 10: Tỷ trọng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 10 tháng năm 2018 và năm 2017

Bảng 11: Thị phần nhập khẩu hồ tiêu của các Châu lục 10 tháng 2016 -10 tháng 2018          

Bảng 12: Cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2017 và 2018   

Bảng 13: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2017         

Bảng 14: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2018         

Bảng 15: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo 

 

DANH MỤC CÁC HỘP

Hộp 1: Người trồng tiêu Ấn Độ khốn đốn vì giá lao dốc   

Hộp 2: Gia Lai: Hàng trăm héc ta hồ tiêu chết rũ sau mưa              

Hộp 3: Đắc Nông: Hồ tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt sau mưa.  

Hộp 4: Hồ tiêu Việt Nam ngụp lặn giữa bão rớt giá            

Hộp 5: Dư nguồn cung, giá Hồ tiêu chưa có tín hiệu khởi sắc        

Hộp 6: Giá tiêu đầu tháng 10 tăng mạnh do nhu cầu xuất khẩu cải thiện 

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu 1: Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2011 – 2019*, ngàn tấn   

Biểu 2: Giá thu mua nội địa tiêu xô Ấn Độ (sàn KOCHI), 2017-2018 (rupee/tạ)      

Biểu 3: Diễn biến giá tiêu đen nội địa Ấn Đô và tiêu đen xô Đắc Lak, Việt Nam, 2017-2018               

Biểu 4: Xuất khẩu, nhập khẩu tiêu Ấn Độ giai đoạn 2012-2019, tấn             

Biểu 5: Tồn kho Hồ tiêu Indonesia qua các năm, tấn        

Biểu 6: Xuất khẩu - nhập khẩu Hồ tiêu Trung Quốc, 2012-2019, tấn           

Biểu 7: Tiêu thụ nội địa và tồn kho Hồ tiêu Malaysia năm 2012-2019, tấn

Biểu 8: Tổng diện tích hồ tiêu gieo trồng và thu hoạch cả nước năm 2012-2018, nghìn ha

Biểu 9: Năng suất hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2018, tấn/ha      

Biểu 10: Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2018       

Biểu 11: Sản lượng hồ tiêu theo địa phương 2017 và 2018, ngàn tấn         

Biểu 12: Giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, và Vũng Tàu 2017-2018 (ngàn đồng/kg)         

Biểu 13: Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, USD/tấn           

Biểu 14: Tương quan giữa giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam 

Biểu 15: Lượng và Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 2008 – 2018            

Biểu 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2017-2018       

Biểu 17: Cơ cấu về lượng các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2012 – 2018 (ngàn tấn)       

Biểu 18: Cơ cấu về kim ngạch các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2012 – 2018 (triệu USD)             

Biểu 19: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường 2018 so với 2017               

Biểu 20: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2017 và 2018 (ngàn tấn)       

Biểu 21: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 2018 và 2017 theo kim ngạch (triệu USD)

Biểu 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam theo tháng, 2017 – 2018          

Biểu 23: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu đen Việt Nam 2017 và 2018 (ngàn tấn)              

Biểu 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 2017 – 2018        

Biểu 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng, 2017 – 2018       

Biểu 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Ấn Độ theo tháng, 2017 – 2018  

Biểu 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang UAE theo tháng, 2017-2018         

Biểu 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam theo tháng, 2017 – 2018       

Biểu 29: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu trắng Việt Nam theo lượng, năm 2017 - 2018  

Biểu 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 2017 – 2018     

Biểu 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Đức theo tháng, 2017 – 2018    

Biểu 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Hà Lan theo tháng, 2017 – 2018               

Biểu 33: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2018 theo kim ngạch (triệu USD)

Biểu 34: So sánh Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 2017-2018 theo trị giá (triệu USD)       

Biểu 35: Tỷ trọng Top 10 DN xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam theo trị giá, 2018             

Biểu 36: Tương quan kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu hồ tiêu theo tháng, 2017 – 2018 (triệu USD)

Biểu 37: Nhập khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2012- 2018, triệu USD   

Biểu 38: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ các thị trường 2017 - 2018

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện