Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường hồ tiêu 2017 và triển vọng 2018, phát hành ngày 29/12/2017. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI
1. Sản lượng hồ tiêu thế giới 2017
1.1. Tổng sản lượng tiêu đen thế giới 2017
1.2. Tổng sản lượng tiêu trắng thế giới năm 2017
2. Tiêu dùng hồ tiêu của các nước sản xuất trong năm 2017
3. Tổng xuất khẩu hồ tiêu thế giới 2017
4. Dự trữ hồ tiêu thế giới 2017
5. Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới
PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN
1. Ấn Độ
2. Indonesia
3. Brazil
4. Trung Quốc
5. Malaysia
6. Srilanka
PHẦN 3: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM
1. Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam
2. Triển vọng năm 2018
PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2017
1. Sản xuất
1.1. Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam
1.2. Năng suất hồ tiêu Việt Nam
1.3. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam
2. Giá hồ tiêu tại Việt Nam
2.1. Giá hồ tiêu nội địa
PHẦN 5. XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2017
2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng
3. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại
4. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường
5. Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường
6. Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường
7. Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam
PHẦN 6: NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM
1. Nhập khẩu chung
2. Nhập khẩu theo thị trường
PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU
1. SWOT
2. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu
 
 
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Tồn kho cuối kỳ Hồ tiêu thế giới qua các năm 2015-2018
Bảng 2: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Ấn Độ năm 2011 – 2018, tấn
Bảng 3: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Indonesia năm 2011 – 2018, tấn
Bảng 4: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Brazil năm 2012 – 2018, tấn
Bảng 5: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Trung Quốc năm 2012 – 2018, tấn
Bảng 6: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Malaysia năm 2012 – 2018, tấn
Bảng 7: Bảng cân đối cung – cầu hồ tiêu của Sirlanka năm 2012 – 2018, tấn
Bảng 8: Cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và 2017
Bảng 9: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2016
Bảng 10: Bảng cân đối cung cầu Hồ tiêu Việt Nam năm 2017
Bảng 11: Diện tích hồ tiêu của Việt Nam qua các năm, 2014-2017 (ha)
Bảng 12: Kết quả sản xuất hồ tiêu tại 7 tỉnh lớn
Bảng 13: Diện tích nhiễm sâu bệnh trên cây hồ tiêu năm 2017
Bảng 14: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 11 tháng đầu năm 2017 và cùng kỳ năm 2016
Bảng 15: Tỷ trọng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 11 tháng đầu năm 2017 và cùng kỳ năm 2016
Bảng 16: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo
 
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Người dân trồng tiêu gửi thư kiến nghị Chính phủ Ấn Độ về việc kiểm soát nhập khẩu Hồ tiêu
Hộp 2: Nhiều vùng trồng tiêu tại Bình Thuận nhiễm bệnh chết nhanh chết chậm
Hộp 3: Người dân trồng tiêu khốn đốn vì tiêu rớt giá
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2011 – 2018*, ngàn tấn
Biểu 2: Tỷ lệ sản lượng tiêu đen và tiêu trắng thế giới năm 2011-2018, tấn
Biểu 3: Tổng sản lượng tiêu đen thế giới giai đoạn 2011 – 2018, ngàn tấn
Biểu 4: Tổng sản lượng tiêu trắng thế giới giai đoạn 2011 – 2018, ngàn tấn
Biểu 5: Lượng tiêu dùng tiêu đen và tiêu trắng của các nước sản xuất năm 2017 so với năm 2016
Biểu 6: Tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu thế giới giai đoạn 2011 – 2018, ngàn tấn
Biểu 7: Giá thu mua nội địa tiêu xô và tiêu chọn Ấn Độ (sàn ITSPA), 1/2016-11/2017 (rupee/tạ)
Biểu 8: Diễn biến giá tiêu đen nội địa Ấn Đô và tiêu đen xô Đắc Lak, Việt Nam, 1/2016-12/2017
Biểu 9: Xuất khẩu, nhập khẩu tiêu Ấn Độ giai đoạn 2014-2018*, tấn
Biểu 10: Tồn kho Hồ tiêu Indonesia qua các năm (tấn)
Biểu 11: Xuất khẩu, nhập khẩu Hồ tiêu Trung Quốc giai đoạn 2012-2018, ngàn tấn
Biểu 12: Tiêu thụ nội địa và tồn kho Hồ tiêu Malaysia năm 2012-2018, ngàn tấn
Biểu 13: Tổng diện tích hồ tiêu gieo trồng và thu hoạch cả nước năm 2010-2017, nghìn ha
Biểu 14: Năng suất hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2017, tấn/ha
Biểu 15: Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2017
Biểu 16: Sản lượng hồ tiêu theo địa phương 2016 và 2017, ngàn tấn
Biểu 17: Giá tiêu đen xô tại thị trường Ðắk Lắk, đồng/kg
Biểu 18: Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, USD/tấn
Biểu 19: Tương quan giữa giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam
Biểu 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2002 – 2017
Biểu 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, 1/2016-11/2017
Biểu 22: Cơ cấu về lượng các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2011 –2017
Biểu 23: Cơ cấu về kim ngạch các chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, năm 2011 – 2017
Biểu 24: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Biểu 25: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và 11 tháng năm 2017 (ngàn tấn)
Biểu 26: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và 11 tháng năm 2017 theo kim ngạch (triệu USD)
Biểu 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 28: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu đen Việt Nam năm 2016 và 11 tháng năm 2017 (ngàn tấn)
Biểu 29: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang Ấn Độ theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu đen Việt Nam sang UAE theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 33: Top 20 thị trường nhập khẩu tiêu trắng Việt Nam năm 2016 và 11 tháng 2017
Biểu 34: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Hà Lan theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 35: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Mỹ theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 36: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tiêu trắng Việt Nam sang Đức theo tháng, 1/2016 – 11/2017
Biểu 37: Top 20 doanh nghiệp thuộc VPA xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 11 tháng đầu năm 2017 theo kim ngạch (triệu USD)
Biểu 38: Tương quan kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu hồ tiêu theo tháng, 1/2016 – 11/2017 (triệu USD)
Biểu 39: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu theo chủng loại năm 2011-2017, triệu USD
Biểu 40: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ các thị trường trong 11 tháng đầu năm 2017 và cùng kỳ năm 2016

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện