Báo cáo thường niên Thị trường Chăn nuôi 2019 và Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Chăn nuôi 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường hạt điều 2019 và triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 29/02/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO............................................................................. 7

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO........................................................................ 8

A. CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CHĂN NUÔI, NGÀNH THỊT CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM................ 12

B. THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI................................................................ 16

I. Thị trường heo thế giới............................................................................................. 16

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt heo của thế giới....................................................................... 16

1.1. Tổng quan chung................................................................................................. 16

1.2. Trung Quốc........................................................................................................ 19

1.3. Mỹ................................................................................................................... 22

1.4. Brazil............................................................................................................... 23

1.5. Châu Âu............................................................................................................ 24

2. Thương mại thịt heo thế giới..................................................................................... 26

3. Giá cả................................................................................................................. 29

II.Thị trường thịt heo Việt Nam...................................................................................... 31

1. Sản xuất thịt heo Việt Nam........................................................................................ 31

1.1. Tổng đàn heo nái và heo thịt của Việt Nam năm 2019..................................................... 31

2. Tiêu thụ thịt heo Việt Nam......................................................................................... 34

3. Thương mại thịt heo Việt Nam................................................................................... 35

3.1. Nhập khẩu......................................................................................................... 35

3.1.1. Nhập khẩu heo sống........................................................................................... 35

3.1.2. Nhập khẩu heo đã qua giết mổ, chế biến................................................................... 36

3.2. Xuất khẩu.......................................................................................................... 39

3.2.1. Xuất khẩu heo sống theo đường biên mậu................................................................ 39

3.2.2. Xuất khẩu thịt heo theo đường chính ngạch............................................................... 40

4. Cân đối cung-cầu thịt heo Việt Nam 2019...................................................................... 42

5. Diễn biến giá cả thịt heo........................................................................................... 43

III. Triển vọng thị trường thịt heo Việt Nam và thế giới năm 2020............................................. 45

C. THỊ TRƯỜNG THỊT GÀ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI........................................................... 52

I. Thị trường thịt gà thế giới.......................................................................................... 52

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt gà thế giới.............................................................................. 52

2. Thương mại thịt gà thế giới....................................................................................... 54

II. Thị trường thịt gà Việt Nam....................................................................................... 58

1. Chăn nuôi gà Việt Nam 2018..................................................................................... 58

1.1.          Nuôi gà lấy thịt........................................................................................... 58

1.2. Nuôi gà lấy trứng................................................................................................. 61

2. Tiêu thụ thịt gà Việt Nam.......................................................................................... 62

3. Thương mại thịt gà Việt Nam..................................................................................... 62

3.1.1 Nhập khẩu gia cầm đã qua giết mổ.......................................................................... 62

3.1.2. Xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ...................................................................... 66

4. Diễn biến giá gà năm 2019........................................................................................ 67

4.1. Giá gà tam hoàng................................................................................................. 67

4.2. Giá gà trắng........................................................................................................ 68

5. Chăn nuôi vịt tại Việt Nam........................................................................................ 69

6. Chuỗi giá trị sản xuấtvà phân phối thịt gà tại Việt Nam....................................................... 71

IV. Triển vọng thị trường thịt gà Việt Nam và thế giới 2020.................................................... 72

D. THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI........................................................... 74

I. Thị trường thịt bò thế giới.......................................................................................... 74

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt bò thế giới năm 2019................................................................. 74

II. Thị trường thịt bò Việt Nam....................................................................................... 78

1. Sản xuất thịt bò Việt Nam......................................................................................... 78

2. Thương mại thịt bò Việt Nam..................................................................................... 79

2.1. Nhập khẩu bò sống theo đường biển và đường biên mậu................................................ 79

2.2.  Nhập khẩu thịt trâu/bò tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh..................................................... 80

3. Xuất khẩu trâu/bò sống và thịt trâu/bò theo đường biên mậu................................................ 81

III. Triển vọng thị trường thịt bò Việt Nam và thế giới năm 2020............................................... 83


 

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Danh sách các quốc gia đang có dịch tả heo châu Phi tính tới cuối tháng 12/2019............. 17

Bảng 2: Lượng thịt heo Brazil xuất khẩu theo thị trường năm 2018-2019 (nghìn tấn, %).................. 27

Bảng 3: Lượng thịt heo Mỹ xuất khẩu theo thị trường năm 2018-2019 (nghìn tấn, %)...................... 28

Bảng 4: Lượng thịt heo EU xuất khẩu đi các thị trường năm 2018-2019 (nghìn tấn)....................... 28

Bảng 5: Cân đối cung cầu thịt heo Việt Nam năm 2017-2018 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)................... 43

Bảng 6: Danh sách 24 nước được phép xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam.. 51

Bảng 7: Top 10 nước có sản lượng gà thịt lớn nhất thế giới 2018-2019 (nghìn tấn)....................... 52

Bảng 8: Top 10 nước tiêu thụ thịt gà lớn nhất thế giới năm 2018-2019 (nghìn tấn)........................ 53

Bảng 9: Top 10 nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới năm 2018-2019 (nghìn tấn)...................... 54

Bảng 10: Xuất khẩu thịt gà của Brazil theo thị trường năm 11T 2018-11T 2019 (nghìn tấn)............... 55

Bảng 11: Lượng xuất khẩu thịt gà Mỹ đi thị trường năm 2018-2019 (nghìn tấn)............................. 56

Bảng 12: Lượng gà giống DOC 1 ngày tuổi – gà trắng đưa ra thị trường 2 miền Nam Bắc trong năm 2017-2019 (con)   60

Bảng 13: Sản lượng gà trắng thịt xuất bán năm 2019 (tấn)..................................................... 60

Bảng 14: Lượng gà giống DOC 1 ngày tuổi – gà màu đưa ra thị trường 2 miền Nam Bắc trong năm 2017-2019 (con)    61

Bảng 15: Sản lượng gà màu thịt xuất bán năm 2019 (tấn)...................................................... 61

Bảng 16: Top 10 nước có sản lượng thịt bò/bê lớn nhất thế giới 2018-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi - CWE)            74

Bảng 17: Top 10 nước tiêu thụ thịt bò/bê lớn nhất thế giới năm 2018-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi – CWE) 76

Bảng 18: Tổng đàn trâu/bò Việt Nam năm 2017-2018-2019 (con).............................................. 78

Bảng 19: Đàn trâu/bò và sản lượng thịt hơi xuất chuồng phân theo vùng kinh tế năm 2018 (con, tấn).. 78

Bảng 20: Tổng đàn bò phân theo vùng/miền năm 2017-2018 (con)............................................ 79

Bảng 21: Xuất khẩu thịt trâu bò của Brazil theo thị trường năm 2018-2019 (nghìn tấn).................... 85

 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

aâ........................................................................................................................ 19

Hình 10: Sản lượng thịt heo Trung Quốc 2011-2019 (nghìn tấn)............................................... 20

Hình 11: Số trường hợp phát hiện dịch tả châu Phi tại Trung Quốc phân theo vùng năm 2018-2019... 20

Hình 12: Thay đổi tổng đàn heo Trung Quốc năm 2018-2019 (%).............................................. 21

Hình 13: Thay đổi đàn heo nái Trung Quốc năm 2018-2019 (%)............................................... 21

Hình 14: Chênh lệch giữa sản xuất và tiêu thụ thịt heo tại Trung Quốc 2011-2019 (nghìn tấn)............ 22

Hình 15: Sản lượng thịt heo Mỹ và thị phần đóng góp trong tổng sản lượng thịt heo thế giới năm 2015-2019 (nghìn tấn, %)        22

Hình 16: Lượng heo đưa vào giết mổ tại Mỹ theo tháng năm 2018-2019 (triệu con)........................ 23

Hình 17: Sản xuất và tiêu thụ thịt heo của Brazil 2015-2019 (nghìn tấn)...................................... 23

Hình 18: Sản xuất và tiêu thụ thịt heo tại EU năm 2015-2019 (nghìn tấn)..................................... 24

Hình 19: Thặng dư sản xuất thịt heo tại Mỹ, Châu Âu và Brazil năm 2018-2019 (nghìn tấn)............... 24

Hình 20: Thị phần sản xuất heo của các nước khu vực châu Âu năm 2018 và 2019 (%)................. 25

Hình 21: Sản lượng thịt heo giết mổ của khu vực EU theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)............ 25

Hình 22: Xuất nhập khẩu thịt lợn của một số nước lớn trên thế giới năm 2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi – CWE)         26

Hình 23: Thị phần các nước xuất khẩu thịt heo lớn năm 2019 (%)............................................ 26

Hình 24: Luỹ kế xuất khẩu thịt heo của Brazil năm 2018-2019 (nghìn tấn).................................... 27

Hình 25: Thị phần các nước nhập khẩu thịt heo lớn năm 2019 (%)........................................... 29

Hình 26: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc năm 2016-2019 (nghìn tấn).................................... 29

Hình 27: Diễn biến giá heo hơi tại Trung Quốc 2017-2019 (tệ/kg)............................................. 30

Hình 28: Diễn biến giá heo bình quân nhóm E của khu vực châu Âu năm 2016-2019 (Euro/kg)......... 30

Hình 29: Giá heo mảnh nhóm E bình quân 11 tháng 2019 của một số nước sản xuất lớn khu vực châu Âu (Euro/kg)   31

Hình 30: Giá heo trả cho người sản xuất tại Mỹ năm 2018-2019 (USD/kg)................................... 31

Hình 31: Đàn nái Việt Nam qua các giai đoạn năm 2017-2019 (nghìn con).................................. 32

Hình 32: Lượng heo tiêu huỷ của Việt Nam do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi (con).................... 33

Hình 33: Số lượng heo tiêu huỷ của Việt Nam phân theo vùng tính tới ngày 10/10/2019 (con)........... 33

Hình 34: Số lượng heo thịt xuất chuồng của miền Bắc trong năm 2019 (con)............................... 34

Hình 35: Số lượng heo thịt xuất chuồng của miền Nam trong năm 2019 (con).............................. 34

Hình 36: Lượng thịt heo tiêu thụ của Việt Nam năm 2015-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)................ 35

Hình 37: Lượng nhập khẩu heo sống của Việt Nam 2016-2019 (con)........................................ 36

Hình 38: Lượng heo sống nhập khẩu theo tháng năm 2016-2019 (con)...................................... 36

Hình 39: Lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam năm 2017-2018 và 2019 (nghìn tấn)................... 37

Hình 40: Lượng nhập khẩu thịt heo của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)................ 37

Hình 41: Chủng loại thịt heo nhập khẩu của Việt Nam năm 2018 (%)......................................... 38

Hình 42: Chủng loại thịt heo nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 (%)......................................... 38

Hình 43: Nhập khẩu thịt heo của Việt Nam theo thị trường năm 2018 (%)................................... 39

Hình 44: Nhập khẩu thịt heo của Việt Nam theo thị trường năm 2019 (%)................................... 39

Hình 45: Lượng heo sống xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc và phía Nam theo tuần năm 2017-2019 (con)           40

Hình 46: Giá trị thịt heo xuất khẩu của VIệt Nam năm 2017-2018 và 2019 (triệu USD)..................... 41

Hình 47: Giá trị xuất khẩu thịt heo của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (triệu USD).................. 41

Hình 48: Thị phần xuất khẩu thịt heo của Việt Nam theo thị trường năm 2019 (%)......................... 42

Hình 49: Diễn biến giá heo tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam 2009-2019 (VND/kg).................... 44

Hình 50: Diễn biến giá thịt heo đông lạnh Brazil nhập khẩu về cảng Việt Nam năm 2018-2019 (Usd/kg, CIF)  45

Hình 51: Sản lượng thịt heo thế giới của một số nước sản xuất lớn năm 2020 (nghìn tấn).............. 46

Hình 52: Tương quan sản xuất và tiêu thụ thịt heo thế giới năm 2020 (nghìn tấn).......................... 46

Hình 53: Thâm hụt cán cân cung cầu thịt heo của Trung Quốc năm 2020 (nghìn tấn)...................... 47

Hình 54: Lượng thịt nhập khẩu của Trung Quốc năm 2015-2020 (nghìn tấn)................................ 47

Hình 55: Diễn biến tăng/giảm đàn nái của Việt Nam năm 2018-2019 (con).................................. 48

Hình 56: Số lượng heo thịt xuất chuồng 2 miền Bắc Nam năm 2020 (con).................................. 48

Hình 57: Biểu thuế nhập khẩu thịt heo của Việt Nam............................................................ 50

Hình 58: Diễn biến giá heo hơi tại Thái Lan năm 2016-2019 (Bath/kg)....................................... 50

Hình 59: Thị phần của 10 nước có sản lượng gà thịt lớn nhất thế giới năm 2019 (%).................... 52

Hình 60: Thị phần của 10 nước tiêu thụ thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (%)............................ 53

Hình 61: Tương quan lượng sản xuất và tiêu thụ gà thịt thế giới năm 2016-2019 (nghìn tấn)............ 54

Hình 62: Lượng thịt gà xuất khẩu của Brazil theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)....................... 55

Hình 63: Xuất khẩu thịt gà Thái Lan đi Trung Quốc 2018 và 2019 (nghìn tấn)............................... 56

Hình 64: Diễn biến giá gà lông trắng tại Thái Lan năm 2017-2019 (Bath/kg)................................. 57

Hình 65: Xuất - nhập khẩu thịt gà thế giới trong năm 2016-2019 (nghìn tấn)................................. 57

Hình 66: Top 10 nước nhập khẩu thịt gà lớn nhất thế giới năm 2018-2019 (nghìn tấn).................... 58

Hình 67: Nhập khẩu gà giống bố mẹ về Việt Nam năm 2016-2019 (nghìn con).............................. 59

Hình 68: Nhập khẩu gà bố mẹ giống màu nuôi thịt về khu vực miền Bắc, miền Nam năm 2016-2019 (nghìn con)         59

Hình 69: Nhập khẩu gà bố mẹ giống trắng nuôi thịt về khu vực miền Bắc, miền Nam năm 2016-2019 (nghìn con)        60

Hình 70: Nhập khẩu gà giống bố mẹ hướng trứng năm 2016-2019 (con)..................................... 62

Hình 71: Lượng nhập khẩu thịt gia cầm của Việt Nam năm 2012-2019 (tấn)................................ 63

Hình 72: Kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2017-2019 (triệu USD) 63

Hình 73: Lượng thịt gà nhập khẩu theo tháng của Việt Nam năm 2018-2019 (nghìn tấn).................. 64

Hình 74: Thị phần các nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất vào Việt Nam năm 2018 (%)...................... 65

Hình 75: Thị phần các nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2019 (%)............... 66

Hình 76: Giá trị xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2017-2019 (triệu USD)....... 66

Hình 77: Giá trị xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (triệu USD)   67

Hình 78: Xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam theo các nước năm 2019 (%)............ 67

Hình 79: Giá tam hoàng bán ra tại trại 2 miền Nam – Bắc tháng 10/2016 - tháng 12/2019 (đồng/kg)..... 68

Hình 80: Diễn biến giá gà trắng tại trại 2 miền Nam – Bắc tháng 10/ 2016- tháng 12/2019 (đồng/kg).... 69

Hình 81: Nhập khẩu vịt giống bố mẹ siêu thị về Việt Nam trong năm 2016-2019 (con)..................... 70

Hình 82: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà thế giới năm 2015-2020 (nghìn tấn).................................... 72

Hình 83: Sản lượng thịt gà của các nước lớn năm 2020 (nghìn tấn)......................................... 72

Hình 84: Số lượng gà con DOC 1 ngày tuổi – giống trắng ra thị trường tại miền Bắc năm 2020 (con).. 73

Hình 85: Số lượng gà con DOC 1 ngày tuổi – giống trắng ra thị trường tại miền Nam năm 2020 (con). 73

Hình 86: Thị phần của 10 nước có sản lượng thịt bò/bê lớn nhất thế giới năm 2019 (%)................ 75

Hình 87: Tương quan lượng sản xuất và tiêu thụ thịt bò/bê thế giới năm 2016-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)            75

Hình 88: Xuất - nhập khẩu thịt bò/bê thế giới trong năm 2016-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)............ 77

Hình 89: Top 5 nước xuất khẩu và nhập khẩu thịt bò bê lớn nhất thế giới năm 2018-2019 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)     77

Hình 90: Lượng trâu/bò sống nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2012-2019 (con)........................ 79

Hình 91: Nhập khẩu bò sống của Việt Nam từ các thị trường năm 2012-2019 (con)....................... 80

Hình 92: Lượng nhập khẩu thịt trâu/bò tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh của Việt Nam năm 2012-2019 (tấn).... 81

Hình 93: Kim ngạch nhập khẩu thịt trâu/bò qua giết mổ của Việt Nam theo tháng năm 2016-2019 (triệu USD) 81

Hình 94: Lượng thịt trâu/bò nhập khẩu của Trung Quốc năm 2018-2019 (nghìn tấn)....................... 82

Hình 95: Lượng xuất khẩu thịt trâu/bò của Brazil trong năm 2018-2019 (nghìn tấn)......................... 84

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện