Báo cáo thường niên thị trường cao su 2016 và triển vọng 2017
 

Báo cáo thường niên thị trường cao su 2016 và triển vọng 2017

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2016 & Triển vọng 2017, phát hành tháng 1/2017. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC    
DANH MỤC CÁC HÌNH    
DANH MỤC CÁC BẢNG    
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI    
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2016    
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới    
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới    
3.1. Thái Lan    
3.2. Indonesia    
3.3. Malaysia    
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới    
4.1. Trung Quốc    
4.2. Ấn Độ    
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM    
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM    
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam 11 tháng 2016    
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường    
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu    
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất 11 tháng 2016    
3. Xuất khẩu cao su theo thị trường    
3.1. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường 11 tháng 2016    
3.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 15 thị trường lớn nhất    
4. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam    
4.1. Thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam    
4.1.1. Tại thị trường biên mậu    
4.1.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc    
4.1.3. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc    
4.1.4. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc    
4.2. Thị trường Malaysia    
4.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia    
4.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia    
4.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia    
4.3. Thị trường Ấn Độ    
4.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ    
4.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ    
4.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ    
5. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường    
5.1. Xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2016 theo chủng loại    
5.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường    
5.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường    
5.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường    
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM    
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu    
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất 11 tháng năm 2016    
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong 11 tháng năm 2016    
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG    
1. Giá cao su trên thị trường thế giới    
2. Giá cao su tại thị trường trong nước    
3. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam    
3.1. Tại thị trường biên mậu    
3.2 Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính    
3.2.1 Giá xuất khẩu cao su SVR 10 trong 11 tháng 2016    
3.2.2 Giá xuất khẩu cao su SVR3L trong 11 tháng 2016    
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM    
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam    
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2016    
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam    
3.1. Thị trường Campuchia    
3.2. Thị trường Hàn Quốc    
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG    
1. Triển vọng kinh tế thế giới    
2. Giá dầu    
3. Triển vọng ngành    
PHẦN 8: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CAO SU    
1. Nhà cung cấp đầu vào    
2. Nhà sản xuất    
3. Công nghiệp chế biến    
4. Nhà thương mại    
5. Nhà tiêu thụ    
PHẦN 9: CẬP NHẬT VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH 2016    


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, 2007 – 2016, (Nghìn tấn)    
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên, sản lượng cao su tổng hợp toàn thế giới, năm 2000 – 2016, (Nghìn tấn)    
Hình 3: Tiêu thụ cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp toàn thế giới, năm 2000 – 2016, (Nghìn tấn)    
Hình 4: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan, năm 2011 – năm 2016*, (Nghìn tấn)    
Hình 5: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Indonesia, năm 2011-2016, (Nghìn tấn)    
Hình 6: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia, năm 2011 – năm 2016, (Nghìn tấn)    
Hình 7: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Trung Quốc, 2011-2016 (Nghìn tấn)    
Hình 8: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Ấn Độ, 2011 - 2016 (Nghìn tấn)    
Hình 9: Diện tích thu hoạch cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2003 – 2016, (Nghìn ha)    
Hình 10: Sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2003 – 2016, (Nghìn tấn)    
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    
Hình 12: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng 2016 so với năm 2015, (%)    
Hình 13: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2001- 11T/2016    
Hình 14: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng 11 tháng 2016 và cùng kỳ 2015    
Hình 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    
Hình 16: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Hình 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    
Hình 18: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Hình 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    
Hình 20: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 6 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Hình 21: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015, (%)    
Hình 22: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2015-11/2016    
Hình 23: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2015-11/2016    
Hình 24: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2015-11/2016    
Hình 25: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch SICOM, tháng 1/2015 – 12/2016, (USD/pound)    
Hình 26: Giá mủ cao su đông tạp chén tại Bình Phước, Đ/kg    
Hình 27: Giá một số loại cao su thành phẩm, đ/kg    
Hình 28: Giá cao su RSS3 tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng và cửa khẩu Lào Cai, tháng 1/2016-12/2016, (Đ/kg)    
Hình 29: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    
Hình 30: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2016 so với năm 2015, %    
Hình 31: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015, (%)    
Hình 32: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2015 – 11/2016, triệu USD    
Hình 33: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2015 – 11/2016, triệu USD    
Hình 34: Diễn biến giá dầu thô Brent IPE, USD/thùng, tháng 1/2015 – tháng 11/2016    


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Bảng cân đối cung cầu cao su Thái Lan (Nghìn tấn)    
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cao su Indonesia (Nghìn tấn)    
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cao su Malaysia (Nghìn tấn)    
Bảng 4: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Trung Quốc, 2010-2016, (Nghìn tấn)    
Bảng 5: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Ấn Độ, 2010-2016, (Nghìn tấn)    
Bảng 6: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su 11 tháng 2016    
Bảng 7: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất năm 2015    
Bảng 8: Xuất khẩu cao su đi 15 thị trường lớn nhất của Việt Nam 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015, (tấn)    
Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Bảng 10: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-11/2016, (USD/tấn)    
Bảng 11: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015
Bảng 12: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-11/2016, (USD/tấn)    
Bảng 13: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ 11 tháng 2016 so với cùng kỳ 2015    
Bảng 14: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-10/2016, (USD/tấn)    
Bảng 15: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường 11 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 19: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su, %    
Bảng 20: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 22: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 23: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 24: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 25: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Hàn Quốc 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015    
Bảng 26: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-11/2016, (USD/tấn)    
Bảng 27: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-11/2016    
Bảng 28: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất 11 tháng năm 2016 và thay đổi so với cùng kỳ năm 2015, USD    
Bảng 29: Dự báo GDP thế giới 2016, (%)    

 

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705
Hotline: 0943.411.411 (Chị Mai) hoặc 0936.288.112 (Chị Hương)

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện